Mul­tas y la in­sis­ten­cia de las co­mu­ni­da­des de mon­tes fre­nan la pre­sen­cia de mo­tos y «quads»

Las co­mu­ni­da­des se con­gra­tu­lan de que «por fin em­pe­ce a ha­ber con­cien­cia­ción»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Portada - MA­RÍA HER­MI­DA

La Lei de Mon­tes de Ga­li­cia es cla­ra y ro­tun­da. La nor­ma se­ña­la sin lu­gar a nin­gu­na du­da que es­tá prohi­bi­do el trán­si­to de cual­quier vehícu­lo a mo­tor en el mon­te más allá de los via­les pú­bli­cos, una res­tric­ción que in­clu­ye a las pis­tas fo­res­ta­les en te­rreno co­mu­nal, sal­vo que se cuen­te con una au­to­ri­za­ción. Pe­ro las nor­ma­ti­vas a ve­ces se le atra­gan­tan a mu­chos. De he­cho, ha­ce so­lo unos me­ses, por­ta­vo­ces de dis­tin­tas co­mu­ni­da­des pon­te­ve­dre­sas se que­ja­ban de que las mo­tos y los quads se­guían ru­gien­do por sus pis­tas y, en al­gu­nos ca­sos, des­tro­zán­do­las por com­ple­to. ¿Có­mo es­tán las co­sas aho­ra? Pa­ra sor­pre­sa de los pro­pios co­mu­ne­ros, bien. Va­rias vo­ces au­to­ri­za­das de co­mu­ni­da­des de mon­tes de Pon­te­ve­dra, Ba­rro, Poio o Co­to­ba­de se­ña­la­ban que, qui­zás por­que hu­bo san­cio­nes, qui­zás por­que sus cam­pa­ñas y pre­sión fue­ron ha­cien­do me­lla o por­que se tra­ta de una épo­ca muy sen­si­ble por el ries­go de in­cen­dios, los aman­tes del mo­tor se es­tán apean­do de los mon­tes.

Jo­sé Ma­ría Do­mín­guez, pre­si- den­te de los co­mu­ne­ros de Cam­pa­ñó, des­cri­bía una si­tua­ción que lue­go tam­bién con­ta­ban des­de las co­mu­ni­da­des de Cu­rro, Lou­ri­zán, Mou­ren­te o Sal­ce­do: «An­tes oía­se ru­xir moi­tí­si­mo ás mo­tos e aos quads, eu non sei se foi por­que o Se­pro­na in­sis­tiu moi­to, pri­mei­ro avi­sán­do­lles e lo­go san­cio­nan­do, ou por­que nós ta­mén llo di­cia­mos que ao final se foi re­du­cin­do esa prác­ti­ca. Por fin em­pe­za a ha­ber con­cien­cia­ción». Al­go si­mi­lar ex­pli­ca­ba des­de Mou­ren­te Car­los Mor­ga­de, que se­ña­la­ba: «Po­si­ble­men­te a re­du­ción do nú­me­ro de vehícu­los a mo­tor nos mon­tes ta­mén te­ña que ver co fei­to de que se pro­du­ci­ron ac­ci­den­tes gra­ves con quads e se es­tá ven­do que non se po­den em­pre­gar de cal­que­ra xei­to nin por cal­que­ra lu­gar, que é pe­ri­go­so».

Des­de Mar­cón, Ós­car Co­to con­ta­ba la pe­cu­liar si­tua­ción de la co­mu­ni­dad con res­pec­to a los vehícu­los a mo­tor: «Nós te­mos un ve­llo cir­cui­to de mo­to­cros e po­lo tan­to foi­nos máis di­fí­cil pe­le­xar con es­ta prác­ti­ca, aín­da así ímo­lo con­se­guin­do. Ago­ra o que imos fa­cer é re­xe­ne­rar o te­rreo dese an­ti­go cir­cuí­to, plan­tar ár­bo­res e evi­tar que vaian mo­tos ou quads por alí», in­di­có.

Des­de la man­co­mu­ni­dad pon­te­ve­dre­sa, el pre­si­den­te, Iván Pé­rez, se­ña­la­ba que la pro­li­fe­ra­ción de mo­tos y quads fue a me­nos. Pe­ro pe­día una re­fle­xión: «¿Se­gu­ro que non lles po­de­mos ha­bi­li­tar al­gun­ha zo­na pa­ra eles?».

«Nós fi­xe­mos un la­bor gran­de, con car­teis e vi­xi­lan­cia, e no­ta­mos que ago­ra se res­pec­ta o mon­te» Fer­nan­do Pin­tos Co­mu­ni­dad de Sal­ce­do «Que hou­be­se tan­tos ac­ci­den­tes con ‘quads’ re­du­ciu o nú­me­ro de vehícu­los que an­da­ban po­lo mon­te» Car­los Mor­ga­de Co­mu­ni­dad de Mou­ren­te «Son dos que pen­sa que, qui­zais, no mon­te ta­mén po­de­ría­mos ter al­gún es­pa­zo con­cre­to pa­ra mo­tos e ‘quads’» Iván Pé­rez Man­co­mu­ni­dad de Pon­te­ve­dra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.