Un acor­deo­nis­ta en­tre los es­pe­tos de Mo­ra­ña

Fun­da­dor de la pe­ña Os Es­pe­ta­dos dis­fru­ta co­mo un ni­ño en la ci­ta gas­tro­nó­mi­ca de San­ta Lu­cía

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - La Voz de Pontevedra - MAR­COS GAGO

Ru­bén Fer­nán­dez (Mo­ra­ña, 1985) con poco más de veinte años fun­dó, con otros ami­gos, la pe­ña Os Es­pe­ta­dos, la agru­pa­ción más nu­me­ro­sa de afi­cio­na­dos de la Fes­ta do Car­nei­ro ó Es­pe­to, una gas­tro­nó­mi­ca que por sí so­la ya atrae a tres mil co­men­sa­les a la som­bra de los car­ba­llos de San­ta Lu­cía ca­da úl­ti­mo do­min­go de ju­lio. El pa­sa­do día 30, co­mo no po­día ser de otra ma­ne­ra, lu­cien­do la ca­mi­se­ta de la pe­ña y ro­dea­do de ami­gos y com­pa­ñe­ros de an­dan­zas, Ru­bén vol­vió a sen­tar­se en una me­sa en la car­ba­llei­ra y a re­pe­tir el ri­tual de co­mer el car­nei­ro, en una jor­na­da que co­men­zó ya de ma­ña­na re­co­rrien­do las ca­lles y lo­ca­les de la vi­lla.

Os Es­pe­ta­dos tie­ne en la ac­tua­li­dad 280 in­te­gran­tes, una ci­fra na­da des­pre­cia­ble pa­ra lo que se ori­gi­nó de for­ma al­go im­pro­vi­sa­da pa­ra apro­ve­char el fes­te­jo. «A pe­ña na­ceu dun gru­po de ami­gos de Mo­ra­ña no 2008. Lo­go de ir­nos moi­tos anos xun­tos á fes­ta, que­ría­mos or­ga­ni­zar­nos, fa­cer un­has ca­mi­se­tas e se­guir así dis­fru­tan­do xun­tos», re­cuer­da. Pues­ta la ma­qui­na­ria en mar­cha, no hu­bo nun­ca vuel­ta atrás. «O no­me e o lo­go xur­di­ron dun­ha con­ver­sa­ción do ex­tin­to Mes­sen­ger en­tre ou­tro dos fun­da­do­res, Iván Car­bia, e eu mes­mo. Que­ría­mos que o no­me ti­ve­se que ver coa fes­ta e co Car­nei­ro en si», co­men­ta.

Maes­tro de mú­si­ca en Edu­ca­ción Pri­ma­ria, por pro­fe­sión; sin­di­ca­lis­ta en ac­ti­vo, por de­ci­sión per­so­nal; y acor­deo­nis­ta por de­vo­ción, Ru­bén to­ca en los gru­pos Al­va­ri­za y Tan­xu­guei­ras. Son dos agru­pa­cio­nes na­ci­das en el con­ce­llo de Teo. «Con Al­va­ri­za es­ta­mos a pre­pa­rar o que se­rá o no­so se­gun­do dis­co, e coas Tan­xu­guei­ras es­ta­mos en ple­na xi­ra de Ru­bén Fer­nán­dez es un fir­me de­fen­sor de la Fes­ta do Car­nei­ro, even­to pa­ra el que creó la pe­ña Es­pe­ta­dos en el 2008.

ve­rán. Vi­mos de to­car en lu­ga­res tan im­por­tan­tes co­mo o Fes­ti­val de Or­ti­guei­ra, a Fes­ta da Dor­na ou o Fes­ti­gal».

Con es­te tras­fon­do mu­si­cal, que­da cla­ro que al­go tam­bién te­nía que apor­tar al gran ban­que­te en San­ta Lu­cía. «Es­ti­ve­mos to­can­do o sá­ba­do to­do o día, na ron­da­lla Es­pe­ta­da, po­los ba­res e ca­sas do cen­tro ur­bano». Es­pe­ta­da es una ron­da­lla «pa­sa­rrúas fes­ti­vo-mu­si­cal», de rit­mos tra­di­cio­na­les ga­lle­gos. «Imos to­can­do e be­ben­do po­los ba­res e ve­ñen sem­pre mú­si­cos ami­gos dou­tros gru­pos a acom­pa­ñar­nos», ase­gu­ra.

¿Y qué es la Fes­ta do Car­nei­ro ó Es­pe­to pa­ra un mo­ra­ñés co­mo Ru­bén Fer­nán­dez? Una ci­ta inol­vi­da­ble. «Pa­ra min, e pa­ra to­dos nós, es­tes son os me­llo­res días do ano, os días máis agar­da­dos», res­pon­de. No es una ta­rea tan fá­cil co­mo pa­re­cie­ra. «Xun­to co­mi­go, ca­tro per­soas máis le­va­mos me­ses

tra­ba­llan­do en to­da a or­ga­ni­za­ción, fi­xe­mos un­ha fes­ta con­cer­to, un tor­neo de fút­bol en­tre to­das as pe­ñas, un xan­tar po­pu­lar o sá­ba­do e un pa­sa­rrúas fes­ti­vo mu­si­cal po­lo cen­tro ur­bano». Va­mos, que Os Es­pe­ta­dos no pa­ran quie­tos.

Fu­tu­ro ga­ran­ti­za­do

«Ago­ra es­ta­mos en­tran­do a maio­ría na trin­te­na, aín­da que te­mos un­ha can­te­ira por de­trás que es­tá en­tran­do moi for­te e que co­lle­rá as ren­das da pe­ña en na­da», re­cal­ca. La in­men­sa ma­yo­ría son mo­ra­ñe­ses, pe­ro siem­pre hay si­tio pa­ra los de fue­ra y aque­llos que son invitados a in­te­grar­se en la pe­ña y lu­cir su ca­mi­se­ta y sus co­lo­res, «non o du­bi­dan nin un mo­men­to».

No pa­san des­aper­ci­bi­dos en el Car­nei­ro. Cuan­do lle­ga el mo­men­to de sen­tar­se a la me­sa ocu­pan va­rias y tie­nen cla­ro que su

asis­ten­cia no men­gua­rá. Ru­bén Fer­nán­dez no se ima­gi­na un ju­lio sin es­te even­to, «nin con 50 ou 60 anos, is­to é al­go que le­va­mos den­tro».

¿Qué ha­ce tan es­pe­cial a es­ta pe­ña? «So­mos un gran gru­po hu­mano, de per­soas que com­par­ti­mos un­ha ilu­sión enor­me po­la no­sa fes­ta e por pa­sa­la xun­tos e fe­li­ces», ma­ni­fies­ta. No so­lo se tra­ta de es­tar jun­tos el úl­ti­mo do­min­go de ju­lio. Cual­quier even­to im­por­tan­te cer­cano es una bue­na ra­zón pa­ra ha­cer ac­to de pre­sen­cia. «Apro­vei­ta­mos to­das as fes­tas do mes de agos­to pa­ra se­guir in­do, in­clu­so coa ca­mi­se­ta. Nuns días es­tá xa aí o Al­ba­ri­ño».

Al Car­nei­ro, Ru­bén Fer­nán­dez cree que Es­pe­ta­dos apor­ta «o no­so gra­do de area pa­ra que se­xan máis par­ti­ci­pa­ti­vas e po­pu­la­res, que se­xan real­men­te a Fes­ta da Xu­ven­tu­de, tal e co­mo foi con­ci­bi­da hai dé­ca­das». La car­ba­llei­ra de San­ta Lu­cía es el en­torno del gran ban­que­te de Mo­ra­ña. Allí se asan los car­nei­ros —167 es­te año— y allí se ins­ta­lan los co­men­sa­les en el re­cin­to ha­bi­li­ta­do pa­ra la co­mi­da. Cu­rio­sa­men­te, Ru­bén Fer­nán­dez ad­mi­te que «non son gran fan da car­ne do es­pe­to», pe­ro aña­de que en es­ta oca­sión «có­moo con gus­to e an­sia to­dos os anos, co­mo o res­to dos pe­ñis­tas».

EMI­LIO MOLDES

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.