Tres as­pi­ran­tes pre­pa­ran un pra­to de pol­bo

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Nes­ta nova tem­po­ra­da, Feirantes te­rá so tres coaches, que ase­so­ra­rán aos con­cur­san­tes du­ran­te os pró­xi­mos seis pro­gra­mas (no sé­ti­mo, que é o que co­rres­pon­de á fi­nal, non in­ter­ve­ñen os coaches). En ca­da edi­ción in­ter­vi­rán tres as­pi­ran­tes que, un­ha vez re­ma­ta­da a pre­pa­ra­ción do seu pra­to de pol­bo, ob­te­rán a va­lo­ra­ción do xu­ra­do, que lles da­rá un­ha pun­tua­ción e esta se su­birá á cla­si­fi­ca­ción se­ma­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.