Do­ce nom­bres pa­ra rein­ven­tar­se

Los nue­vos fi­cha­jes del Pon­te­ve­dra ya co­mien­zan a sen­tir las mo­les­tias fí­si­cas de­ri­va­das de los pri­me­ros en­tre­na­mien­tos de pre­tem­po­ra­da

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra Deportes - CAR­MEN GAR­CÍA DE BUR­GOS

No es Lui­si­to el úni­co que ad­vier­te ca­da año al ini­cio de la pre­tem­po­ra­da que no hay que de­jar­se en­ga­ñar por la mar­cha de la fa­se de ca­len­ta­mien­to. Por­que pa­ra el téc­ni­co gra­na­te no es más que eso. «Eu a pre­tem­po­ra­da só a que­ro pa­ra ades­trar, des­pois o re­sul­ta­do dá­me igual que ga­ñe­mos ou per­da­mos. Nun­ca lle din im­por­tan­cia. Ao que lle dou im­por­tan­cia é a que os fut­bo­lis­tas vaian asi­mi­lan­do a car­gas­de tra­ba­llo e o tra­ba­llo tác­ti­co. Na­da máis. As pre­tem­po­ra­das só va­len pa­ra iso», re­co­no­ce. La ex­pe­rien­cia le ha da­do ra­zón en más de una pre­via pro­me­te­do­ra de arran­que li­gue­ro que ha ter­mi­na­do en di­fi­cul­ta­des pa­ra sal­var la ca­te­go­ría, y en tam­bién al­gún ini­cio preo­cu­pan­te que dio un gi­ro de 360 gra­dos tan pron­to co­men­zó la tem­po­ra­da.

Lo que no pa­re­ce cam­biar ve­rano tras ve­rano es la ne­ce­si­dad de vol­ver a em­pe­zar de ce­ro tras de­jar atrás las ba­jas de la plan­ti­lla an­te­rior e in­cor­po­rar las no­ve­da­des de la ac­tual. «Es­tou con­ten­to —con­fie­sa el mís­ter gra­na­te—, o que pa­sa é que so­mos moi­tos no­vos, igual que fo­mos hai dous anos e a tem­po­ra­da pa­sa­da. Aquí hai que rein­ven­tar­se. Sa­be­mos que son moi­tos xo­ga­do­res no­vos, e que vai cos­tar, pe­ro iso xa o sa­bia­mos de an­te­mán. A min non me sor­pren­de na­da. É un­ha si­tua­ción nor­mal».

Una, ade­más, de la que sa­len año tras año a ba­se de ac­ti­tud: «A min o que máis me gus­ta é a im­pli­ca­ción que te­ñen to­dos os fut­bo­lis­tas, que xa sa­bían ao que vi­ñan. Es­tou sú­per con­ten-

to por­que es­tán to­dos ades­tran­do sú­per ben». A cos­ta, in­clu­so, de so­bre­es­fuer­zos fí­si­cos. «Hai xo­ga­do­res que es­tán ten­do pro­ble­mas fí­si­cos, que é nor­mal ta­mén a es­tas al­tu­ras de pre­tem­po­ra­da. E ago­ra hai que ali­via­los un pou­co por­que es­tán moi car­ga­dos. A pre­tem­po­ra­da é pa­ra to­dos. Son du­ras e uns equi­pos fan­nas máis du­ras que otros, e aquí hai fut­bo­lis­tas que es­tán su­frin­do pe­ro es­tá den­tro do nor­mal», re­co­no­ce Lui­si­to, que apro­ve­cha pa­ra echar aba­jo la fal­sa creen­cia, di­ce, de que sus pla­nes de tra­ba­jo son más exi­gen­tes que los del res­to de equi­pos de la ca­te­go­ría.

«A no­sa pre­tem­po­ra­da é nor­mal, e a fa­ma que te­ño eu non creo que se­xa cer­ta. Eu ades­tro o que Ro­ber­to Val­dés, Pe­pe Ri­co e máis eu te­mos pla­ni­fi­ca­do. Nós va­lo­ra­mos o que é me­llor pa­ra o equi­po, e os fut­bo­lis­tas ten­se que adap­tar ás car­gas de tra­ba­llo e ás di­ná­mi­cas de gru­po», ma­ti­za el en­tre­na­dor del Pon­te­ve­dra.

Y no so­lo han amol­dar­se a la par­te de­por­ti­va del club: «An­tes de asi­nar fut­bo­lis­tas nós asi­na­mos per­soas. Hai fut­bo­lis­tas que son moi bos pe­ro aquí non en­cai­xan. O Pon­te­ve­dra non se po­de per­mi­tir o lu­xo de que ve­ña aquí cal­que­ra fut­bo­lis­ta. Ten

que ser un moi im­pli­ca­do, con moi­ta fa­me e ilu­sión. Os fut­bos­lis­tas abur­gue­sa­dos eu non os que­ro. Nin eu nin a pre­si­den­ta nin Ro­ber­to Feáns. Té­mo­lo cla­ro», ad­vier­te el mís­ter gra­na­te. Re­co­no­ce Lui­si­to que con la pa­sa­da tem­po­ra­da «mar­cha­ron cxo­ga­do­res que a min me gus­ta­ría que se ti­ve­sen que­da­do pe­ro ve­ñen ou­tros, e con fa­me e ga­nas de pro­gre­sar». Y son pre­ci­sa­men­te esos, aña­de, los que «te­ñen un es­ca­pa­ra­te im­pre­sio­nan­te aquí en Pon­te­ve­dra, e ca­da tem­po­ra­da creo que es­ta­mos a fa­cer un Pon­te­ve­dra me­llor, pe­ro hai que ir des­pa­cio».

NOEMI PARGA

La nue­va plan­ti­lla del Pon­te­ve­dra des­ta­ca, se­gún Lui­si­to, por su «fa­me e ga­nas de pro­gre­sar».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.