RE­SU­MO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Relatos De Verán -

Des­pois de moi­tos anos fó­ra, un ve­llo ma­ri­ñei­ro vol­ve a Ga­li­cia ator­men­ta­do por un se­gre­do que con­tar. Un­ha aza­fa­ta, que vi­ve se­pa­ra­da do seu fi­llo Dan­te, é a es­co­lli­da pa­ra es­cri­bir as súas me­mo­rias. As aven­tu­ras co­me­zan na in­fan­cia do an­cián no por­to de Pan­xón e a bor­do do For­mi­gi­llo, un pe­queno va­por de pes­ca que ten por co­ra­zón un­ha má­qui­na en­fei­ti­za­da. Era o ano trin­ta e seis, con fu­si­la­men­tos e des­apa­ri­cións por to­da a co­mar­ca. O neno e o seu pai uti­li­zan o bar­co pa­ra axu­dar a fu­xir ao mestre da es­co­la e a súa fa­mi­lia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.