RE­SU­MO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Relatos De Verán -

Un ma­ri­ñei­ro no­na­xe­na­rio vol­ve a Ga­li­cia des­pois de to­da a vi­da no exi­lio e ator­men­ta­do por un se­gre­do que con­tar. Axu­da­do po­la em­bai­xa­da dun país po­de­ro­so, es­co­lle a un­ha afec­cio­na­da pa­ra es­cri­bir as súas me­mo­rias. As aven­tu­ras co­me­zan na súa in­fan­cia, a bor­do do For­mi­gi­llo, o va­por de pes­ca do seu pai, que ten por co­ra­zón un­ha má­qui­na en­fei­ti­za­da. Co­rría o ano trin­ta e seis. Os fu­si­la­men­tos e des­apa­ri­cións es­ten­dían­se por to­da a co­mar­ca. O neno e o seu pai uti­li­zan o bar­co pa­ra axu­dar a fu­xir ao mes­tre da es­co­la e a súa fa­mi­lia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.