«Sacamos moi­tos máis DIU por non to­le­rar­se»

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Sociedad -

Sen­do o Es­su­re un an­ti­con­cep­ti­vo de uso ha­bi­tual, o xe­fe do ser­vi­zo de xinecoloxía do CHUO, Xo­sé Luis Doval, ase­gu­ra ter re­xis­tra­dos moi pou­cos pro­ble­mas con es­te ti­po de dis­po­si­ti­vos. hou­bo quei­xas en Es­ta­dos Uni­dos e o pro­pio la­bo­ra­to­rio dei­xou de co­mer­cia­li­za­lo nal­gúns paí­ses eu­ro­peos por­que non lle era ren­di­ble. Xo­sé Luis Doval ou por efec­tos se­cun­da­rios que des­tes, pe­ro con di­fe­ren­za. —¿Que van­ta­xes ten Es­su­re?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.