RE­SU­MO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Relatos De Verán -

Un ve­llo ma­ri­ñei­ro re­tor­na a Ga­li­cia tras to­da a vi­da no exi­lio. Un­ha aza­fa­ta so­li­ta­ria, que per­deu a cus­to­dia do seu fi­llo Dan­te, é a se­lec­cio­na­da pa­ra es­cri­bir as súas me­mo­rias. Es­tas co­me­zan de neno, coa Gue­rra Ci­vil, pou­co an­tes de que o seu pai des­apa­re­ce­ra por axu­dar a fu­xir ao mes­tre da es­co­la e a súa fa­mi­lia. O mo­zo de do­ce anos ten que to­mar en­tón o te­món do pes­quei­ro pa­ra so­bre­vi­vir. Un día do ano trin­ta e no­ve re­ci­be a vi­si­ta dun fun­cio­na­rio do Ca­ble In­glés que lle com­pra to­da a pes­ca do día.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.