ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS

1 Do re­vés, far­do de her­ba ou de pa­lla. Mon­xe, mem­bro dun­ha or­de re­li­xio­sa, en es­pe­cial das men­di­can­tes. 2 Cor­tar ao tra­ve­so cer­tas cou­sas, co­ma tal un tron­co de ár­bo­re. Con­fron­tar. 3 Es­ti­mar moi­to. Subida da ma­rea. 4 Vo­gar, im­pul­sar un­ha em­bar­ca­ción a for­za de bra­zos. Ex­cep­to. 5 Me­ter al­go nun lí­qui­do pa­ra que amo­le­za ou per­da o sal. 6 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Pei­xes ma­ri­ños de cor­po rom­boi­dal que ta­mén se cha­man cu­ru­xos. Sím­bo­lo do va­na­dio. 7 Di­ri­xir­se a un si­tio. Sen­llei­ras. Cer­ta fe­rra­men­ta. 8 Exis­tir. Po­li­cía po­lí­ti­ca na­zi. O mes­mo ca “po­ñer”. 9 O Ou­tro Mun­do. Dei­xo de fa­lar. 10 Sa­lien­ta­ron, real­za­ron, des­ta­ca­ron.

VERTICAIS

1 Anoar, pren­der. Apoiar os pés no chan. 2 In­xe­rir ali­men­tos. Ser­vo­me­ca­nis­mo elec­tro­mag­né­ti­co pa­ra abrir, ce­rrar ou con­tro­lar un cir­cuí­to. 3 Fíos me­tá­li­cos. Ca­be­za de gan­do. 4 Te­rreos er­mos e ra­sos, es­pe­cial­men­te can­do son ta­mén al­tos e fríos. Sím­bo­lo do so­dio. 5 Con­soan­te. An­dar a (...), dan­do vol­tas so­bre si po­lo chan. Cin­cuen­ta. 6 Sím­bo­lo do flúor. Pre­po­si­ción. Con­trac­ción de dúas for­mas pro­no­mi­nais. Sím­bo­lo da to­ne­la­da. 7 Pei­xes ma­ri­ños da fa­mi­lia dos se­rrá­ni­dos. Con­xun­ción com­pa­ra­ti­va. 8 Ma­tas a luz. Di­se de cal­que­ra nú­me­ro di­vi­si­ble por dous. 9 Uni­da­de mo­ne­ta­ria de máis de trin­ta paí­ses. Ga­lo novo. 10 Deus gre­go do amor. Ser hu­mano ma­cho de cal­que­ra ida­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.