Un ca­sa­men­to tras re­con­ci­liar­se

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

No amor sem­pre hai un­ha se­gun­da opor­tu­ni­da­de. Es­to foi o que lles oco­rreu a Án­ge­les e Mi­guel, que ago­ra de­ci­den con­traer ma­tri­mo­nio. A ou­tra das pa­re­llas su­ma moi­tas vi­ven­cias no seu ca­mi­ño de mo­zos. Tras cin­co anos xun­tos e un fi­llo en co­mún, Jessica e Iván dan o gran pa­so ca­ra o al­tar, co pro­gra­ma co­mo tes­te­mu­ña des­te fer­mo­so en­la­ce.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.