A de­rra­dei­ra via­xe

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Relatos De Verán -

O sr. Antón es­ta­ba arre­pia­do. Sem­pre so­ña­ba que voa­ba, ca­da noi­te ía a un lu­gar dis­tin­to, a al­gun­ha par­te que xa per­co­rre­ra, pois era ma­ri­ñei­ro.

Tra­ba­lla­ra de re­par­ti­dor de xeo na Co­ru­ña, de re­po­ñe­dor de ga­so­sas en Sa­da, de xor­na­lei­ro en Ares e de fre­sa­dor en As­tano, ata que ato­pou a súa paixón: Car­me.

Car­me te­cía un­has ás pa­ra que dese cum­pri­da con­ta da súa via­xe, ti­ña que rou­bar co­ra­xe pa­ra ex­pli­car­lle ás re­dei­ras o que fa­cía, eran pa­ra a de­rra­dei­ra via­xe do seu ho­me.

Xa hai moi­to que o sr. Antón non ten ás, mais ho­xe era un día es­cu­ro. Sa­bo­rea­ra o po, to­ca­ra o me­tal e ti­ña a ca­lor e o frío do me­do. Non lle gus­ta­ba es­ta via­xe, non ha­bía ma­ru­sía nin al­gas tur­que­sa, só desacou­gos, ago­dos, era to­do gris, iden­ti­fi­ca­ba to­dos os sons: o as­cen­sor, á ve­ci­ña do en­tre­chán e os seus ta­cóns.

Arre­dor o es­per­ta­dor en ne­gro es­pe­ra­ba á noi­te, a al­mo­fa­da aco­llíao e lem­bra­ba a xu­ven­tu­de das via­xes, lem­brar é men­tir e só re­cor­da­ba a praia da Mag­da­le­na e os seus cons ago­cha­dos nas on­das do bra­vío Re­des nun­ha noi­te de tem­po­ral. ¡Que lon­xe es­ta­ban as pan­tu­flas! A por­ta se­me­lla­ba a on­da xi­gan­te da pe­núl­ti­ma tre­boa­da do Gran Sol e a to­se res­pec­touno pa­ra ver a fa­cia­na de Car­me fa­lan­do coas re­dei­ras e o azul do día cal­mou­lle a opre­sión do pei­to.

Ten­tou co­ller a ca­dei­ra de ro­das pa­ra co­ller a pon­te e via­xar ao ba­ño e alí lem­brou­se de Car­me e aín­da das bei­ras do río Moha­wak e as súas bol­bo­re­tas cheas de luz le­vá­rono ata a ou­tra bei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.