«Un­ha noi­te lo­ca» da man da or­ques­tra Aché

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición - GRAN­DES OR­QUES­TRAS DE GA­LI­CIA

O pro­gra­ma des­ta noi­te acom­pa­ña­rá á or­ques­tra Aché na súa xi­ra cha­ma­da Un­ha noi­te lo­ca, un es­pec­tácu­lo car­ga­do de emo­ción, rit­mo e un­has vo­ces do máis al­to ni­vel. As cá­ma­ras ache­ga­ran­se ata o lu­gar de Pon­te Ar­ne­las, en Vi­la­no­va de Arou­sa, que, ade­mais de ser a te­rra de Mon Ro­dil, fun­da­dor da Aché, ta­mén ce­le­bra por to­do o al­to as fes­tas de San­ta Mar­ta. A re­por­tei­ra Patricia San­ta­na coara­se nos ves­tia­rios dos pro­ta­go­nis­tas des­ta noi­te pa­ra co­ñe­cer os seus se­gre­dos, ri­tuais e tru­cos que em­pre­gan pa­ra dar o má­xi­mo en to­dos os seus con­cer­tos. Men­tres, Pe­ri­co Ba­la­do tras­la­da­rá aos es­pec­ta­do­res ao am­bien­te da ver­be­na. Or­ques­tra Aché

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.