O ga­fe

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Relatos De Verán -

Can­do eu vi­vía en An­da­lu­cía, na vi­la ma­ri­ñei­ra de San Fer­nan­do, co­ñe­cín a un ho­me que a xen­te di­cía que era ga­fe. Con­ta­ban que es­tan­do em­bar­ca­do, o seu bar­co per­deu­se se­te ve­ces.

Da­que­la tra­ba­lla­ba co­mo en­car­ga­do nun­ha ta­ber­na; ser­via­mos ás no­ve da ma­ñá ca­fé e o res­to do día vi­ño. Un­ha ma­ñá, un pai­sano que tra­ba­lla­ba de sol­da­dor veu po­lo seu ca­fé de sem­pre e en canto o pe­diu, mar­chou. «¿Qué te pa­só ayer?», pre­gun­tei­lle á ma­ñá se­guin­te. «¿Qué me pa­só?, ¡que vi a ese hom­bre en el mos­tra­dor! y co­mo vuel­va a ver­lo otra vez, no en­tro más aquí, ¡pe­ro ni yo ni na­die!, por­que ese allí don­de va trae el ‘ba­jío’, ¡va­mos!, ¡que me fui a mi ca­sa y es­tu­ve to­do el día ‘acos­tao’!».

Tra­ba­lla­ba o pobre des­afor­tu­na­do de al­ba­nel… e a min pa­re­cía­me un ho­me no­bre e bo, co­mo a xen­te de an­tes, pe­ro ti­ña a ma­la fa­ma de ga­fe.

En vis­ta do que acon­te­ce­ra e de que eu non es­ta­ba pa­ra per­der a clien­te­la, fun a fa­lar co seu xe­fe, que adoi­ta­ba es­tar no bar do meu tío Se­ra­fín e dí­xen­lle: «Mi­ra, yo con ese hom­bre no ten­go na­da, pe­ro es que me di­cen los clien­tes que co­mo lo vean otra vez en mi tien­da no vuel­ven a en­trar. A ver si tú que tie­nes con­fian­za con él le pue­des de­cir al­go…». —¡La gen­te! ¡la gen­te! —con­tes­tou. A ver­da­de é que non vol­veu en­trar. Sou­ben que o des­pe­di­ran e sen­tino moi­to. Des­pois, de­ca­tei­me que se foi da vi­la. A xen­te era moi su­pers­ti­cio­sa… di­cían que en se­te oca­sións per­deu­se o bar­co no que es­ti­vo em­bar­ca­do. Can­do a al­guén se lle es­ca­pa­ba o seu no­me di­cían­lle: «¡No lo men­tes!, ¡o no te va a sa­lir na­da a de­re­chas en to­do el día!».

Ho­xe, aos meus no­ven­ta anos, de can­do en vez pen­so nel e aín­da lem­bro o seu no­me… lém­broo per­fec­ta­men­te, pe­ro non o que­ro men­cio­nar, non vaia ser o de­mo.

JERÓNIMO PRIE­TO GU­TIÉ­RREZ 42 años. Cá­diz. Fun­cio­na­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.