Ra­fael Al­ber­ti e Galicia

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Cultura - Car­los G. Rei­go­sa

TRa­fael Al­ber­ti ves­tiu un­ha soa vez o tra­xe de lu­ces, fa­cen­do o «pa­seí­llo» co cé­le­bre tou­rei­ro Ig­na­cio Sánchez Me­jías. Al­go que non te­ría moi­to de sor­pren­den­te, se non fo­se por­que is­to su­ce­deu na pra­za de tou­ros de Pon­te­ve­dra o 3 de xu­ño do 1927. Era a pri­mei­ra vez que o poe­ta ga­di­tano via­xa­ba a Galicia, un­ha te­rra que lle que­da­ba da­que­la sim­ple­men­te moi lon­xe. Mais, po­la me­dia­ción pos­te­rior de ami­za­des e de amo­res, esa dis­tan­cia iría­se acur­tan­do ata con­ver­te­lo nun pró­xi­mo que com­pren­de. Por­que Al­ber­ti, que co­la­bo­rou na re­vis­ta co­ru­ñe­sa Al­far, man­ti­vo un­ha lon­ga e in­ten­sa ami­za­de con Luís Seoa­ne e un­ha apai­xo­na­da —e ca­se se­cre­ta— re­la­ción de amor coa pin­to­ra su­rrea­lis­ta Ma­ru­ja Ma­llo, na­ci­da en Vi­vei­ro en 1902. No plano da re­fle­xión in­te­lec­tual so­bre au­to­res ga­le­gos, de­bo re­co­ñe­cer que me cha­mou moi­to a aten­ción o que di­xo so­bre Ro­sa­lía de Cas­tro nun­ha con­fe­ren­cia pro­nun­cia­da en 1932: «Ro­sa­lía de Cas­tro, que, con una per­cep­ción y una fi­nu­ra ex­tra­or­di­na­rias, vuel­ve, en su sua­ve len­gua ga­lai­ca, a ex­pre­sar­se en el tono, aho­ra exa­cer­ba­do, de los pri­mi­ti­vos can­cio­ne­ros ga­lai­co-por­tu­gue­ses». Un­has pa­la­bras que me se­guen a pa­re­cer cer­tei­ras e lu­mi­no­sas.

Res­pec­to da re­la­ción con Ma­ru­ja Ma­llo, ca­be bo­tar­lle en ca­ra a ocul­ta­ción que fi­xo nas súas lon­gas me­mo­rias ti­tu­la­das La ar­bo­le­da per­di­da. Un si­len­cio que, co­mo se ten di­to, ne­ga­ba á ar­tis­ta co­mo com­pa­ñei­ra sen­ti­men­tal e co­mo in­fluen­za ar­tís­ti­ca. Pe­ro hai que en­ga­dir que, en 1985, se ca­dra mo­vi­do po­la ma­la con­cien­cia, Al­ber­ti pu­bli­cou un ar­ti­go ti­tu­la­do De las hojas que fal­tan, de­di­ca­do a res­ti­tuír pu­bli­ca­men­te esa re­la­ción, «por­que aque­lla mu­cha­cha pin­to­ra era ex­tra­or­di­na­ria, be­lla en su es­ta­tu­ra, agu­da y con ca­ra de pá­ja­ro, ta­jan­te y lle­na de iró­ni­co hu­mor…». Un si­len­cio de cin­co dé­ca­das, do que, por cer­to, nun­ca se quei­xa­ra Ma­ru­ja Ma­llo, mu­ller de ve­ras li­bre.

Eu co­ñe­cín e en­tre­vis­tei a Ra­fael Al­ber­ti en 1978 en Ma­drid, can­do el com­par­tía ex­po­si­ción con An­to­ni Tà­pies na Ga­le­ría Jua­na Mor­dó. Foi un ac­to cá­li­do e emo­ti­vo. E máis cá­li­do e emo­ti­vo se fo­se cer­to, co­mo di­cían, que por alí apa­re­ce­ra Ma­ru­ja Ma­llo en­fun­da­da só nun abri­go de pel… Máis tar­de, en­trou Joan Mi­ró. Foi un­ha boa xun­tan­za. Va­rios de los di­bu­jos re­pre­sen­tan ca­be­zas hu­ma­nas.

CHEF­FINS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.