ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Gran­de ins­tru­men­to mu­si­cal que hai en ca­se to­das as igre­xas. Re­la­ti­vo á par­te fi­nal do apa­re­llo di­xes­ti­vo. 2 Na­ve aé­rea. Fer­mo­so. 3 Uten­si­lio pa­ra car­gar. Es­mor­ga, di­ver­sión bu­li­cio­sa. 4 Al­tar. Va­ga­ro­sos, pau­sa­dos, tar­dos. 5 Par­te lí­qui­da do lei­te ca­lla­do. Fo­gar. 6 Ca­mi­ño ur­bano. Quen­ta o forno pa­ra co­cer, ou o fe­rro pa­ra for­xa­lo. 7 Ár­bo­re de fo­lla pe­ren­ne, co­riá­cea e con es­pi­ñas, que ade­mais do no­me que hai que po­ñer aquí ta­mén se cha­ma xar­dón. Tra­ta­men­to que se an­te­pón ao no­me dun­ha mon­xa. 8 Pre­sa tra­di­cio­nal pa­ra pes­car an­guías. An­ti­ga ci­da­de cal­dea. 9 Ma­dei­ra tro­pi­cal moi du­ra e re­sis­ten­te á co­rrup­ción. Re­ma­ta. 10 Arar a te­rra. Es­tro­bos de xu­go.

VERTICAIS 1 Bandas su­per­pos­tas de ma­te­riais di­fe­ren­tes que for­man par­te dun­ha mes­ma cou­sa. Do­cu­men­to no­ta­rial. 2 Aga­rra­do, co­re­ño. Per­der o equi­li­brio. 3 Ter­cei­ra no­ta mu­si­cal. Ex­trae vio­len­ta­men­te ou ti­ran­do con bas­tan­te for­za. 4 Pre­po­si­ción. Be­rrar o lo­bo. 5 Ca­da un dos seg­men­tos en que es­tá di­vi­di­do o cor­po dos ar­tró­po­dos e dal­gúns ver­mes. Do re­vés, có­le­ra. 6 Xa­bón lí­qui­do. Pro­pio da lin­gua fa­la­da. 7 Subs­cri­bir a un­ha pu­bli­ca­ción ou ser­vi­zo. Que ten o in­te­rior ba­lei­ro. 8 Im­par­ciais, in­dis­tin­tos, sen mar­cas ca­rac­te­rís­ti­cas que os dis­tin­gan. Ai­re. 9 Bran­co. Sar­di­ña pe­que­na. 10 Ga­ban­zas, elo­xios. Moe­das sim­bó­li­cas usa­das na ce­ri­mo­nia do ma­tri­mo­nio ca­tó­li­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.