Ca­me­la, Brais Mo­rán e o Gru­po Bom­ba

BAM­BO­LEO 22.20 TVG

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Co­mo pra­to for­te nas ac­tua­cións mu­si­cais, Dio­ni e Án­ge­les, os ar­tí­fi­ces de Ca­me­la, ani­ma­rán a bai­lar á au­dien­cia con al­gúns dos seus te­mas máis co­ñe­ci­dos, co­mo Cuan­do zar­pa el

amor. O ar­tis­ta ga­le­go Brais Mo­rán, que fo­ra lí­der de ban­das co­mo Lo­ret­ta Mar­tin ou Ja­mi­ro­quay Tri­bu­to Band, pre­sen­ta­rá o seu pro­xec­to en so­li­ta­rio. Por úl­ti­mo, a or­ques­tra ca­na­ria Gru­po Bom­ba com­ple­ta­rá as ac­tua­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.