Éxi­to de la cam­pa­ña con­tra la vio­len­cia se­xis­ta en fes­ti­va­les y buen ba­lan­ce del So­nRías

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra - L. PENIDE

Con el tras­fon­do del Día Internacional da Xu­ven­tu­de, que se ce­le­bra hoy, la pre­si­den­ta de la Dipu­tación des­ta­có ayer la bue­na aco­gi­da de la cam­pa­ña Lem­bra, eu de­ci­do, ti res­pec­tas pa­ra con­cien­ciar fren­te a con­duc­tas de vio­len­cia se­xis­ta. Es­tá sien­do «es­pec­ta­cu­lar. Mi­llei­ros de mo­zos e mo­zas te­ñen pa­sa­do po­los no­sos stands nos que re­ci­ben in­for­ma­ción, se dia­lo­ga con eles e se par­ti­ci­pa ac­ti­va­men­te crean­do con­cien­cias con­tra es­te ti­po de si­tua­cións en­tre a mo­ci­da­de se es­tán a dar. Non po­de­mos mi­rar ca­ra ou­tro la­do».

Uno de los fes­ti­va­les don­de se desa­rro­lló es­ta ini­cia­ti­va fue el So­nRías Bai­xas, que se ce­le­bró el pa­sa­do fin de se­ma­na en Bueu. «Nes­ta edi­ción, quedou pa­ten­te que o even­to é moi­to máis que un fes­ti­val, é to­da un­ha ex­pe­rien­cia que uni­fi­ca un­ha lo­ca­li­za­ción ur­ba­na e na­tu­ral úni­ca cun­ha com­ple­ta pro­gra­ma­ción mu­si­cal e cul­tu­ral que com­bi­na a mú­si­ca con dis­ci­pli­nas co­mo a gas­tro­no­mía ou o au­dio­vi­sual», re­se­ña­ron des­de la or­ga­ni­za­ción.

Es­ti­man, de es­te mo­do, que es­ta ci­ta su­pu­so pa­ra Bueu «un­ha in­xec­ción eco­nó­mi­ca de 1.500.000 euros, che­gán­do­se ao pleno de ocu­pa­ción ho­te­le­ira en to­da a co­mar­ca e a ba­res e res­tau­ran­tes da zo­na sen exis­ten­cias nal­gúns ca­sos». De igual mo­do, y con el ob­je­ti­vo de lo­grar una ma­yor re­per­cu­sión en la co­mar­ca, la or­ga­ni­za­ción prio­ri­zó la bús­que­da de pro­fe­sio­na­les y em­pre­sas pro­vee­do­ras a ni­vel lo­cal: «Nes­ta edi­ción, con­tra­tá­ron­se os ser­vi­zos de 135 pro­ve­do­res e máis de ca­tro­cen­tas per­soas tra­ba­lla­ron du­ran­te a ce­le­bra­ción do even­to, a maior par­te, xen­te da co­mar­ca».

En cuan­to al Día Internacional da Xu­ven­tu­de, Carmela Sil­va se­ña­ló que la Ad­mi­nis­tra­ción pro­vin­cial se su­ma­rá a es­ta jor­na­da con la aper­tu­ra en la web ins­ti­tu­cio­nal de un apar­ta­do es­pe­cí­fi­co «no que se po­de ato­par to­da a in­for­ma­ción re­la­ti­va aos di­ver­sos pro­gra­mas e ini­cia­ti­vas da Depu­tación de Pontevedra en­fo­ca­das a es­ta fran­xa de ida­de». Asi­mis­mo, anun­ció la crea­ción de una «ac­ción vi­ral pa­ra as re­des so­ciais, a tra­vés da cal es­ta­mos com­par­tin­do ima­xes das mo­zas e mo­zos que par­ti­ci­pan nos no­sos pro­gra­mas acom­pa­ña­dos pola eti­que­ta #DíaMun­dia­lXu­ven­tu­de e a que se co­rres­pon­de a ca­da pro­gra­ma» con­cre­to.

L. PENIDE

Stand ha­bi­li­ta­do du­ran­te el pa­sa­do So­nRías Bai­xas de Bueu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.