«Vi­sións» o la mi­ra­da de diez di­rec­to­ras

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Pontevedra -

«Vi­sións» • 2017 • Dipu­tación de Pontevedra • La Dipu­tación pre­sen­tó ayer el DVD de la pe­lí­cu­la co­la­bo­ra­ti­va Vi­sións, que se en­mar­ca en el pro­yec­to Ci­ne­ma e mu­ller que bus­ca «vi­si­bi­li­zar as crea­do­ras do sec­tor au­dio­vi­sual». La obra es­tá ela­bo­ra­da a tra­vés de los cor­to­me­tra­jes rea­li­za­dos por una de­ce­na de di­rec­to­ras: Eva Cal­var, Sonia Mén­dez, Olaia Sen­dón, Clau­dia Bren­lla, An­drea Zapata-Gi­rau, Be­go­ña Santiago, Car­me No­guei­ra, La­ra Ba­ce­lo, Dia­na Tou­ce­do y Car­la An­dra­de. La pe­lí­cu­la ha si­do ex­hi­bi­da es­te año en los fes­ti­va­les de Tai­wán, A Co­ru­ña y Glas­gow, y los cor­tos han co­se­cha­do im­por­tan­tes premios in­di­vi­dual­men­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.