Vi­si­tan­do as me­llo­res fes­tas de Ga­li­cia

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Alta Definición -

Nie­ves Ro­drí­guez da­rá a ben­vi­da den­de al­gun­has fes­tas, men­tres que as re­por­tei­ras Ariad­na Leis, Be­lén Va­ra a Ma­ría Blan­co ache­ga­ran­se a ou­tras tan­tas ce­le­bra­cións de Ga­li­cia. Es­ta­rán na Guar­da, Foz, Es­cai­rón ou Cer­vo pa­ra fa­cer go­zar aos es­pec­ta­do­res coas súas fes­tas. Ta­mén se ache­ga­rán ata Vi­la de Cru­ces Boi­ro, Ri­ba­du­mia, San­ta Ma­ría de Vi­go, Cam­bre, Ca­ba­nas e Vi­la­no­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.