RESUMO

La Voz de Galicia (Pontevedra) - - Relatos De Verán -

A aza­fa­ta e es­cri­to­ra afec­cio­na­da se­gue a re­co­ller as me­mo­rias do ve­llo ma­ri­ñei­ro na súa ca­sa de in­te­rior. Des­pois da des­apa­ri­ción do seu pai, o re­la­to cén­tra­se na se­gun­da via­xe que fai por en­car­go do in­glés. El e mais o For­mi­gi­llo aboian no mal tem­po fron­te a cos­ta da Tre­ga. Un­ha mu­ller es­tran­xei­ra e os seus tres fi­llos em­bar­can pri­mei­ro e, pou­co des­pois, ga­bea po­la amu­ra do va­por. Un­ha ra­pa­za mo­re­na, duns ca­tro anos, co na­riz de fal­cón e un la­zo ce­les­te no pe­lo, se­me­lla dei­xar de res­pi­rar ne­se mes­mo mo­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.