Ga­lar­dóns a to­da un­ha vi­da nos fo­góns

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Reportaje -

De co­ci­do sa­ben ta­mén al­gun­ha das co­ci­ñei­ras que es­te ano fo­ron ga­lar­doa­das co Pre­mio á to­da un­ha vi­da nos fo­góns. Un­has dis­tin­cións que lles fo­ron en­tre­ga­das on­te no pla­tó do Luar. Es­te ano o da pro­vin­cia de Pon­te­ve­dra que­dou en De­za, en Ro­dei­ro. Le­vouno Ma­ría Dié­guez, de Ca­sa Sán­chez. Elisa Sán­chez Cres­po, de O Mo­derno, de Oza dos Ríos, o da Co­ru­ña; An­to­nio Gó­mez do No­vaí­ño, de Pi­ñei­ra de Ar­cos, en San­diás, o de Ou­ren­se; e Do­lo­res Pié­la­go, do Guar­dia Ríos, de Ba­ra­lla, o de Lu­go. Fo­ron ta­mén pre­mia­dos o CIFP Com­pos­te­la, Bohal-Gran­xa Ro­me­ro e os res­tau­ra­do­res Fran­cis­co Ja­vier Corral Amoe­do do Vei­ra­mar Ar­ca­de e Je­sús García del Ala­bas­ter de Ma­drid po­la pro­mo­ción de la co­ci­ña ga­le­ga.

Xor­na­lis­mo gas­tro­nó­mi­co No mes­mo es­pa­zo te­le­vi­si­vo fo­ron en­tre­ga­dos ta­mén os Pre­mios Ál­va­ro Cun­quei­ro de xor­na­lis­mo gas­tro­nó­mi­co que es­te ano fo­ron pa­ra o do­cu­men­tal Co­ci­ñan­do na fin do mun­do de Alberto Baa­mon­de; a se­rie pu­bli­ca­da en La Tri­bu­na de To­le­do, Los man­te­les de Co­tán, de Adol­fo Min­go; e A ore­lla de Mu­ros, un tra­ba­llo dos es­tu­dan­tes de Xor­na­lis­mo da USC, Ale­jan­dro Ál­va­rez, Ma­ría Anei­ros e Santiago Ca­chei­ro.

FO­TO M. S.

Ma­ría Sán­chez

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.