«Vai ser un­ha boa Pas­cua»

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Entrevista - UXÍA LÓ­PEZ LA VOZ

Des­pois de on­ce anos eli­xin­do a un ho­me pa­ra ler o pre­gón das fes­tas da Pas­cua, es­te ano o Con­ce­llo de Pa­drón pen­sou nun­ha mu­ller, do po­bo e po­pu­lar. Ly­dia An­guei­ra Vi­tu­rro (Man­se­lle, Do­dro, 1954) re­co­ñe­ce que es­tá «ner­vio­sa» den­de que llo pro­pu­xe­ron.

— Por fin un­ha mu­ller pa­ra ler o pre­gón da Pas­cua. ¿Co­mo se sen­te?

—Ner­vio­sa, pe­ro pa­ré­ce­me moi bo que o pre­gón o lea un­ha mu­ller e que un­ha mu­ller es­tea aí. Te­mos que es­tar co­mo es­ta­mos en tan­tas ou­tras cou­sas na vi­da, se­xa quen se­xa.

-¿Al­gun­ha vez pen­sou que ía ser a pre­goei­ra da Pas­cua?

—En ab­so­lu­to. Ca­se me dá al­go can­do me di­xe­ron se que­ría ser e pen­sei en di­cir que non, pe­ro os fi­llos ani­má­ron­me a acep­tar.

-Es­tas fes­tas, ¿gús­tan­lle?

—Si, sem­pre me gus­tou a Pas­cua. De ne­nos vi­ña­mos sem­pre. Pa­pá traía­nos a co­mer o pol­bo. Den­de que es­tou en Pa­drón, ta­mén me gus­ta, máis se fai bo tem­po e non por­que tra­ba­lle­mos máis ou me­nos, se­nón por- que me gus­ta ver co­mo a xen­te dis­fru­ta e o pa­sa ben.

-Re­xen­ta un co­ñe­ci­do lo­cal de hos­ta­le­ría. ¿Co­mo se pre­sen­ta es­ta Pas­cua?

—Pen­so que hai boas ex­pec­ta­ti­vas; que­ro pen­sar en po­si­ti­vo, po­lo que creo que vai ser un­ha boa Pas­cua en xe­ral.

-Co­mo em­pre­sa­ria, ¿ten tem- po pa­ra dis­fru­tar as fes­tas ou to­do é tra­ba­llar?

—Des­pois de 34 anos cun ne­go­cio, xa em­pe­zas a de­le­gar un pou­co e a dis­fru­tar máis. Ago­ra te­mos un pou­qui­ño máis de tem­po pa­ra ir a Pas­cua cos ne­tos.

-¿Non hai Pas­cua sen pol­bo?

—Den­de lo­go que non. Na Pas­cua sem­pre hai que co­me­lo. An­tes, prac­ti­ca­men­te, era can­do se co­mía.

-¿Con­si­de­ra que as fes­tas ne­ce­si­tan un cam­bio?

—Eu re­cor­do un­has fes­tas moi ac­ti­vas; un Luns e un Mar­tes de Pas­cua con moi­ta ac­ti­vi­da­de pe­ro ás ve­ces non de­pen­de do que ha­xa. An­tes, en San­tia­go, o luns era fes­ti­vo e moi­tos vi­ñan a Pa­drón, e igual pa­sa­ba con Rian­xo.

FO­TO M. ARES

Ly­dia An­guei­ra non es­pe­ra­ba ser a pre­goei­ra da Pas­cua

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.