« Os vi­si­tan­tes mar­chan con­ten­tos po­la aten­ción»

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Entrevista -

Pul­pe­ría Rial, o lo­cal que re­xen­ta Ly­dia An­guei­ra e mai­lo seu ho­me, abriu en Pa­drón hai 34 anos.

— ¿Co­mo evo­lu­cio­nou a vila en to­do es­te tem­po?

—Pen­so que ti­ve­mos uns anos ma­los, pe­ro ago­ra mes­mo Pa­drón es­tá re­xur­din­do pa­ra vol­ver a ser a vila dos nú­cleos pró­xi­mos. Es­ta­mos aí, loi­tan­do to­dos pa­ra que Pa­drón se­xa au­tén­ti­co e bo­ni­to, pa­ra que to­dos poi­da­mos dis­fru­tar del.

-Po­lo seu lo­cal pa­san to­do o ano moi­tos tu­ris­tas e pe­re­gri­nos, ¿que cre que é o que máis lles gus­ta de Pa­drón?

—Eu pen­so que lles gus­ta moi­to o po­bo por­que ten moi­tas cou­sas boas, den­de a súa con­di­ción xa­co­bea ao río Sar, sen es­que­cer­nos das fi­gu­ras de Ro­sa­lía de Cas­tro, Ca­mi­lo Jo­sé Cela ou mes­mo Ma­cías O Na­mo­ra­do. A xen­te mar­cha moi con­ten­ta de Pa­drón po­la aten­ción que re­ci­be e iso é moi im­por­tan­te. Nós te­mos clien­tes, que xa son ami­gos, que nos man­dan car­tas e nos es­cri­ben de to­das as par­tes sau­dán­do­nos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.