Fa­bián Blan­co, ao me­llor res­tau­ran­te do mun­do

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Gastronomía -

Ca­se re­ma­tan­do o 2016, en San­ta Com­ba fes­te­xá­ba­se ou­tra boa no­va gas­tro­nó­mi­ca. Un mo­zo, Fa­bián Blan­co Fer­nán­dez, na­do en 1995 en A Pon­te, pa­rro­quia de San­ta Com­ba, era un dos eli­xi­dos pa­ra tra­ba­llar du­ran­te ca­tro me­ses no pres­ti­xio­so Ce­ller de Can Ro­ca, o me­llor res­tau­ran­te do mun­do con tres es­tre­las Mi­che­lín.

Fa­bián foi exa­mi­na­do per­soal­men­te po­los tres ir­máns Ro­ca, nun­ha fa­se pre­via con di­fe­ren­tes ac­ti­vi­da­des de for­ma­ción ce­le­bra­da, en­tre ou­tros, nun­ha cea con de­za­no­ve alum­nos no ho­tel Fi­nis­te­rre, en A Co­ru­ña, tra­ba­llan­do man a man cos pro­pios Jor­di, Jo­sep e Joan, al­mas má­ter de El Ce­ller, ou ou­tra ac­ción for­ma­ti­va desen­vol­vi­da na Fa­cul­ta­de de Eco­no­mía e Em­pre­sa da Uni­ver­si­da­de de A Co­ru­ña. To­do elo, den­tro da pri­mei­ra pa­ra­da es­pa­ño­la dun pro­xec­to que co­me­zou hai tres anos, froi­to do acor­do dos pres­ti­xio­sos co­ci­ñei­ros co­mo em­bai­xa­do­res do BBVA, en­ti­da­de ban­ca­ria que fi­nan­cia o pro­xec­to por me­dio de be­cas. O ca­so de Fa­bián de­mos­tra que a gas­tro­no­mía xa­llei­ra ten un fu­tu­ro in­me­llo­ra­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.