Eduar­do Pra­do, o cu­ra que trans­for­mou a pa­rro­quia xa­llei­ra de San Pe­dro

Nos úl­ti­mos cin­co anos in­ves­tí­ron­se 120.000 eu­ros en me­llo­ras na igre­xa e ago­ra aco­me­te no­vos pro­xec­tos

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Sociedad - E. F. LA VOZ

Eduar­do Pra­do le­va cin­co anos á fron­te da pa­rro­quia de San Pe­dro, e un­ha das ac­tua­cións que máis elo­xios co­llei­tou foi do­tar á igre­xa dun re­ta­blo, do cal ca­re­cía. Trá­ta­se dun re­ta­blo mo­derno, de seis me­tros de al­to, e que re­pre­sen­ta ao pa­trón da ca­pi­tal do Xa­llas, San Pe­dro, ade­mais de ins­ta­lar­se ou­tros dous re­ta­blos me­no­res. As me­llo­ras no tem­plo pa­rro­quial ván­se po­los 120.000 eu­ros, re­for­man­do á sa­cris­tía, po­ñén­do­lle ca­le­fac­ción, un no­vo equi­po de me­ga­fo­nía, o ac­cio­na­men­to au­to­má­ti­co das cam­pás, ou mes­mo un sis­te­ma de alar­ma, pois aín­da tra­tán­do­se dun tem­plo van­guar­dis­ta dos anos se­sen­ta, pre­sen­ta­ba un­ha serie de ca­ren­cias im­por­tan­tes. Ata mes­mo ad­qui­riu un ór­gano, en cu­xa inau­gu­ra­ción par­ti­ci­pou o pia­nis­ta po­la­co Adrián Ga­la.

Na ac­tua­li­da­de tra­ba­lla nun no­vo pro­xec­to pa­rro­quial, trans­for­mar a an­ti­ga ca­sa reito­ral de San­ta Com­ba —le­va dúas dé­ca­das to­tal­men­te aban­do­na­da— e ha­bi­li­tar un­ha edi­fi­ca­ción que xa con­ta cun pro­xec­to téc­ni­co di­li­xen­cia­do. O seu in­ves­ti­men­to rol­da os 300.000 eu­ros. A re­for­ma per­mi­ti­rá que a ca­pi­tal do Xa­llas poi­da con­tar cun cen­tro que aco­lla to­do tipo de ac­ti­vi­da­des pa­ra a pa­rro­quia, in­clu­so un al­ber­gue pa­ra per­soas que o pre­ci­sen.

O pro­xec­to in­clúe un bai­xo e dúas plan­tas. A par­te bai­xa ha- bi­li­ta­ra­se en ex­clu­si­va pa­ra o dis­fru­te da pa­rro­quia, con ha­bi­tácu­los pa­ra as de­pen­den­cias de Cá­ri­tas Pa­rro­quial de San­ta Com­ba, sa­las de ac­ti­vi­da­des, ex­po­si­cións, lo­cais de en­saio pa­ra os co­ros ou mes­mo xun­tan­zas. A pri­mei­ra plan­ta se­rá pa­ra re­si­den­cia do pro­pio pá­rro­co e des­pa­chos rec­to­rais. A se­gun­da plan­ta es­tá aín­da sen de­fi­nir, pe­ro po­de­ría aco­ller un pe­queno al­ber­gue pa­ra in­ter­cam­bios xu­ve­nís ou in­clu­so un­ha re­si­den­cia pa­ra sa­cer­do­tes du­ran­te a Se­ma­na San­ta, ou mes­mo pa­ra exer­ci­cios es­pi­ri­tuais, así co­mo epi­cen­tro co­mar­cal pa­ra re­ci­bir a ou­tros cu­ras pá­rro­cos da zo­na.

En­tre as ini­cia­ti­vas im­pul­sa­das den­de a che­ga­da de Eduar­do Pra­do a San­ta Com­ba, ató­pa­se a crea­ción dun co­ro xu­ve­nil que for­man máis dun­ha trin­te­na de mo­zos, con pre­sen­za na mi­sa do­mi­ni­cal. Ta­mén con­tri­buiu a crear a Aso­cia­ción Cul­tu­ral Te­rra do Xa­llas, á que lle axu­da a rea­li­zar ac­ti­vi­da­des coa xu­ven­tu­de, e in­clu­so es­tá tra­ba­llan­do co ser­vi­zo de Xu­ven­tu­de mu­ni­ci­pal pa­ra un in­ter­cam­bio xu­ve­nil europeo con mo­zos ru­ma­nos. Cre tan­to na im­por­tan­cia de via­xar pa­ra co­ñe­cer mun­do que ta­mén con­se­guiu le­var aos ra­pa­ces do co­ro pa­rro­quial a un­ha via­xe for­ma­ti­va a Polo- nia, e ago­ra tra­ba­lla pa­ra man­ter vi­vo o in­ter­cam­bio.

O con­cur­so de pan­xo­li­ñas, no que par­ti­ci­pan cen­tos de ne­nos de San­ta Com­ba, é to­do un éxi­to cada Na­dal, e ata reali­zou xun­to co ser­vi­zo de Xu­ven­tu­de do Con­ce­llo un calendario con fo­tos an­ti­gas pa­ra re­ca­dar fon­dos pa­ra ac­ti­vi­da­des.

FO­TO P. RO­DRÍ­GUEZ

Pra­do é pá­rro­co de San Pe­dro den­de hai cin­co anos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.