PA­RA TO­DO O PO­BO

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Sociedad -

Os es­for­zos de Eduar­do Pra­do van di­ri­xi­dos á me­llo­ra das ins­ta­la­cións pa­rro­quiais de San Pe­dro pa­ra uso dos xa­llei­ros e, ao mes­mo tem­po, desen­vol­ve una am­pla la­bor so­cial en di­fe­ren­tes ám­bi­tos, con es­pe­cial aten­ción aos máis no­vos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.