A fei­ra cabalar re­nó­va­se

In­cor­po­ra do­ma clá­si­ca e man­tén ac­ti­vi­da­des co­mo a ru­ta hí­pi­ca e a xim­ca­na

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - En cartel - E. F. LA VOZ

A Aso­cia­ción Ca­ba­lei­ros de Ne­grei­ra man­tén un ano máis, e xa van tre­ce edi­cións, a súa fei­ra cabalar ca­dran­do coas fes­tas de San Cris­to­vo, co­ma pe­che das ce­le­bra­cións, es­te do­min­go 9 de xu­llo, na chai­ra fron­te ao ins­ti­tu­to Xu­lián Ma­ga­ri­ños, a par­tir das dez e me­dia da ma­ñá, con­tan­do coa co­la­bo­ra­ción do Con­ce­llo de Ne­grei­ra. Par­ti­ci­pan­tes e pú­bli­co en xe­ral que se ache­guen ata o re­cin­to da fes­ta dis­po­rán dun ser­vi­zo de can­ti­na, así co­mo dun­ha pol­bei­ra pa­ra que quei­ra ache­gar­se den­de a ma­ñá pa­ra de­gus­ta­lo pol­bo á fei­ra du­ran­te as ex­hi­bi­cións pro­gra­ma­das.

A pre­sen­te edi­ción da xun­tan­za cabalar de Ne­grei­ra pre­sen­ta no­vi­da­des im­por­tan­tes. Se nas úl­ti­mas edi­cións fo­ran des­apa­re­cen­do os con­cur­sos de sal­to hí­pi­co, es­te ano ga­ña pre­sen­za a do­ma clá­si­ca coa par­ti­ci­pa­ción de lu­xo do sub­cam­pión ga­le­go da es­pe­cia­li­da­de, per­ten­cen­te á agru­pa­ción Ca­ba­lei­ros do Sal­nés, que­nes en­car­ga­ran­se de le­var a ca­bo to­das as ex­hi­bi­cións pro­gra­ma­das. José An­to­nio Ro­ma­rís, un dos mem­bros fun­da­do­res de Ca­ba­lei­ros de Ne­grei­ra, sa­lien­ta que a fei­ra tí­vo­se que ir «adap­tan- do á fal­ta de car­tos pa­ra man­ter os con­cur­sos mor­fo­ló­xi­cos ou de sal­tos, co­ma acon­te­ce nun gran nú­me­ro de xun­tan­zas ca­ba­la­res, po­lo que es­te ano de­ci­di­mos ofre­cer­lle a quen nos vi­si­ta un­ha se­rie de es­pec­tácu­los al­ter­na­ti­vos e moi vis­to­sos, que ra­ra vez pó­den­se ver po­la no­sa co­mar­ca», ma­ni­fes­tou.

A fei­ra cabalar abré­se ás 10.30 ho­ras coa saí­da da ru­ta po­lo mon­te de Ber­gan­do, en­tre­gán- do­se un premio pa­ra o xi­ne­te máis no­vo e o de maior ida­de, in­cluín­do un­ha pa­ra­da téc­ni­ca a me­ta­de de ca­mi­ño pa­ra re­po­ñer fol­gos. A che­ga­da es­tá pre­vis­ta so­bre a un­ha da tar­de, dan­do pa­so en­tón ao xan­tar cam­pes­tre na pol­bei­ra aber­ta a to­do pú­bli­co que se ache­gue ata o re­cin­to da fes­ta. A xor­na­da ma­ti­nal in­clúe un­ha ex­hi­bi­ción de hor­se ball, dis­ci­pli­na de­por­ti­va po­pu­lar­men­te co­ñe­ci­da co­mo ba­lon­ces­to a ca­ba­lo, a car­go de dous equi­pos da agru­pa­ción Ca­ba­lei­ros do Sal­nés.

Na pre­sen­te edi­ción da fei­ra bar­ca­le­sa, o pú­bli­co po­de­rá dis­fru­tar dun ca­rru­sel, que é un es­pec­tácu­lo hí­pi­co for­ma­do por un gru­po de no­vos xi­ne­tes e ama­zo­nas. Es­tá com­pos­to por un­ha du­cia de ca­ba­los por pa­re­llas de ca­pas (bran­cos, ne­gros, tor­dos, cas­ti­ñei­ros, pin­tos e ala­záns). O es­pec­tácu­lo com- pon­se dun­ha se­rie de exer­ci­cios de do­ma clá­si­ca per­fec­ta­men­te coor­di­na­dos acom­pa­ña­dos de mú­si­ca.

Es­te even­to é un­ha das atrac­cións da con­cen­tra­ción hí­pi­ca anual, pe­ro ta­mén se des­pra­zan a di­ver­sos even­tos po­la xeo­gra­fía ga­le­ga. O ca­rru­sel hí­pi­co es­tá pro­gra­ma­do pa­ra co­me­zar so­bre as ca­tro e me­dia da tar­de, ao cal se­gui­ran­lle as ex­hi­bi­cións de do­ma clá­si­ca.

FO­TO P. RO­DRÍ­GUEZ

A fei­ra de ca­ba­los é un­ha das ac­ti­vi­da­des máis po­pu­la­res das fes­tas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.