Os xi­ne­tes de­mos­tra­rán a súa ha­bi­li­da­de

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - En cartel -

O fin da fes­ta dos ca­ba­los che­ga­rá a par­tir das se­te da tar­de coa tra­di­cio­nal xim­ca­na. In­clúe ca­tro pre­mios e pa­sa por ser a ac­ti­vi­da­de pre­di­lec­ta dos afec­cioa­dos lo­cais, posto que trá­ta­se de de­mos­trar as súas ha­bi­li­da­des nun per­co­rri­do cun­ha se­rie de obs­tácu­los que sal­var por par­te de xi­ne­tes e ama­zo­nas. Tra­la pro­ba en­tre­ga­ran­se os tro­feos aos ga­ña­do­res. To­dos os par­ti­ci­pan­tes de­be­rán pre­sen­tar os seus ani­mais de­bi­da­men­te lim­pos, con mi­cro­chip, así co­mo cos apa­re­llos ade­cua­dos, se­gun­do in­for­man os or­ga­ni­za­do­res des­te es­pec­ta­cu­lar even­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.