Ar­te, na­tu­re­za e tran­qui­li­da­de

A vi­la e co­mar­ca de Ne­grei­ra gar­da fer­mo­sos se­gre­dos na­tu­rais, ar­tís­ti­cos, cul­tu­rais, len­da­rios e tra­di­cio­nais

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Turismo - MA­RÍA LAÍÑO

A vi­la de Ne­grei­ra, ca­pi­tal da co­mar­ca de Bar­ca­la, ca­pi­ta­nea­da nou­tro tem­po po­lo sec­tor agro­gan­dei­ro, o é ca­da día máis po­lo for­te im­pul­so tu­rís­ti­co de­bi­do a que so­mos par­te do iti­ne­ra­rio do Ca­mi­ño de Fis­te­rra-Mu­xía. Ne­grei­ra de­bu­xa o seu ruei­ro ac­tual a par­tir da em­ble­má­ti­ca Ca­rrei­ra de San Mau­ro, prin­ci­pal ei­xe ver­te­bra­dor da vi­la. A lon­xi­tu­de do seu tra­za­do re­cór­da­nos que foi Ca­mi­ño Real a par­tir do sécu­lo IX, unin­do as te­rras de Com­pos­te­la cos san­tua­rios cos­tei­ros de Mu­xía e Fis­te­rra.

Es­te an­ti­go Ca­mi­ño Real per­mi­tiu­nos in­cre­men­tar a no­sa tra­di­ción xa­co­bea, sen­do ho­xe pa­ra­da obri­ga­da pa­ra os pe­re­gri­nos que se di­ri­xen ca­ra ao Fin da Te­rra. Es­ta vinculación coa ru­ta de pe­re­gri­na­xe ven­nos den­de tem­pos da Trans­la­tio (sécu­lo IX) e os len­da­rios acon­te­ce­men­tos que ti­ve­ron lu­gar ao cru­zar as au­gas do río Tam­bre, es­ce­na­rio das se­pul­ta­das tro­pas ro­ma­nas que per­se­guían aos dis­cí­pu­los do Após­to­lo, bus­can­do permiso de se­pul­tu­ra nas te­rras com­pos­te­lás da raí­ña Lupa. Es­ta len­da que­dou re­fle­xa­da no es­cu­do de Ne­grei­ra.

Pe­ro Ne­grei­ra so­mos moi­to máis ca o Ca­mi­ño de Fis­te­rra. So­mos ar­te, na­tu­re­za e tran­qui­li­da­de. So­mos ar­te, por­que con­ta­mos cun ri­co pa­tri­mo­nio ecle­siás­ti­co ru­ral e con tres fer­mo­sos pa­zos: O do Co­tón, em­ble­ma da vi­la coa súa for­ti­fi­ca­ción de ori­xe me­die­val, se ben o seu as­pec­to ac­tual per­ten­ce aos sécu­los XVIII e XIX; o de Ba­lan- drón, na es­pec­ta­cu­lar pa­ra­xe na­tu­ral de Pon­te Ma­cei­ra, e o pa­zo de Al­ba­ri­ña, que ago­cha en­tre os ro­bus­tos mu­ros da súa mu­ra­lla a fer­mo­sa len­da dun­ha trá­xi­ca nor­te por amor.

So­mos na­tu­re­za, por­que ago­cha­mos gran­dio­sas car­ba­llei­ras co­mo a de San Xoán do Car­ba­llo­so, on­de as tra­di­cións e a re­li­xión se unen á pai­sa­xe. Ta­mén, fer­mo­sos sen­dei­ros que o vi­si­tan­te po­de des­cu­brir se trans­cu­rre po­los no­sos ro­tei­ros, co­mo o de Os Tres Pa­zos, un per­co­rri­do cir­cu­lar de de­zaoi­to qui­ló­me- tros arre­dor da vi­la de Ne­grei­ra. Pó­de­se des­fru­tar da na­tu­re­za e da ar­te. Se eres aman­te da na­tu­re­za, pe­ro non dos lon­gos per­co­rri­dos, pa­ra ti, deseña­mos un aco­lle­dor sen­dei­ro flu­vial po­lo río Bar­ca­la de ca­tro qui­ló­me­tros (ida e vol­ta).

So­mos tran­qui­li­da­de por­que aquí po­de­rás go­zar e des­can­sar nos no­sos alo­xa­men­tos ru­rais on­de o si­len­cio se con­ver­te en pro­ta­go­nis­ta. So­mos Ca­mi­ño de Fis­te­rra, ar­te, na­tu­re­za e tran­qui­li­da­de. Sin­xe­la­men­te, so­mos Ne­grei­ra.

FO­TO FORXÁN

Aper­tu­ra da ru­ta cir­cu­lar de sen­dei­ris­mo dos Tres Pa­zos, de 18 qui­ló­me­tros

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.