WYRDAMUR

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Ocio -

A pri­mei­ra fin de se­ma­na de se­tem­bro, Ne­grei­ra tras­lá­da­se ao sécu­lo XV ao re­dor do pa­zo do Co­tón. O mer­ca­do me­die­val con postos de ar­te­sa­nía, re­pre­sen­ta­cións tea­trais ou ex­hi­bi­cións de ce­tre­ría, con­ta es­te ano co es­pec­ta­cu­lar con­cer­to do gru­po Wyrdamur, vi­dos den­de Mur­cia pa­ra de­mos­trar a for­za dos Al­mo­gá­ra­ves, uns mer­ce­na­rios da Ida­de Me­dia. O sá­ba­do 16 ce­lé­bra­se o Día da Bi­ci­cle­ta, e o do­min­go 17 o Festival de Ban­das de Mú­si­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.