Qui­co Ca­da­val e Cán­di­do Pa­zó, mes­tres en es­ce­na

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Música y Escena -

A Fes­ta do Al­ba­ri­ño in­cor­po­ra es­te ano co­mo no­vi­da­de dúas se­sións de con­ta­das. E pa­ra dar­lle im­pul­so a es­ta nova ver­ten­te, que se pre­ten­de que te­ña con­ti­nui­da­de, na­da me­llor que re­cu­rrir a os que se ca­dra son en Ga­li­cia os dous máis gran­des mes­tres do xé­ne­ro: Qui­co Ca­da­val e Cán­di­do Pa­zó.

Tan­to un co­mo o ou­tro le­van dé­ca­das com­pa­xi­nan­do os seus tra­ba­llos co­mo dra­ma­tur­gos, ac­to­res e di­rec­to­res de tea­tro con se­sións de con­ta­das.

Eles xa o fa­cían moi­to an­tes de que se pu­xe­ra de mo­da to­da esa his­to­ria dos mó­nó­lo­gos e do stand-up.

Am­bos ac­tua­rán no mon­te da Pas­to­ra ás 18 ho­ras. Ca­da­val ho­xe e Pa­zó ma­ñá.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.