FE­MI­NINO PLU­RAL

Son Sil­via Penide e Car­la Ló­pez

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Dúas mu­lle­res fa­cén­do­lle un­ha ho­me­na­xe uni­ver­sal ás mu­lle­res crea­do­ras a tra­vés de his­to­rias con­ta­das e can­ta­das. Un­ha ru­ta mu­si­cal e poé­ti­ca pa­ra des­cu­brir, re­co­ñe­cer, va­lo­rar e dis­fru­tar con elas e por elas. A en­tra­da é li­bre e o pú­bli­co pa­ga ao saír en fun­ción do que lle gus­tou o es­pec­tácu­lo.

PON­TE­VE­DRA. PAVERO BAR. A VON­TA­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.