Aque­la Eras­mus de Fi­lo­lo­xía

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LIBROS - POR DIEGO AMEIXEIRAS

Hai moi­tas ma­nei­ras de con­tem­plar as rúas que nos vi­ron me­drar, pe­ro non sem­pre pre­ci­sa­mos os ollos pa­ra cap­tu­rar a súa esen­cia. Po­de­mos pres­cin­dir de­les por­que as co­rren­tes sub­te­rrá­neas dun­ha ci­da­de che­gan a nós por re­ve­la­ción, ca­se por un tac­to má­xi­co que se per­ci­be no mo­men­to me­nos agar­da­do. A Com­pos­te­la que nos trae Li­to Vi­la Ba­lea­to con Cam­pus Mor­te, a súa pri­mei­ra no­ve­la, es­tá vis­ta den­de a nos­tal­xia dos que a ha­bi­ta­ron nos de­rra­dei­ros anos dos no­ven­ta, can­do a uni­ver­si­da­de vi­vía un­ha sor­te de ver­be­na per­ma­nen­te co maior nú­me­ro de es­tu­dan­tes da súa his­to­ria. Esa é a olla­da de Ia­go Mi­ran­da, un pro­fe­sor com­pos­te­lán que vol­ve á ci­da­de tras re­ci­bir a men­sa­xe dun ami­go que apa­re­ce asa­si­na­do en es­tra­ñas cir­cuns­tan­cias. Un­ha asea­da in­da­ga­ción no pa­sa­do que ten moi­to de re­gre­so ao es­pa­zo afec­ti­vo dos anos uni­ver­si­ta­rios, acom­pa­ña­da dun su­ce­so acon­te­ci­do ne­sa mes­ma épo­ca: a mor­te dun­ha es­tu­dan­te Eras­mus que pai­ra du­ran­te to­da a no­ve­la so­bre o cri­me des­cri­to nas pri­mei­ras pá­xi­nas. Di­cía Iz­zo que pa­ra amar as rúas de Mar­se­lla cum­pría to­mar par­ti­do e non per­mi­tir­se o lu­xo da neu­tra­li­da­de. Pró­xi­ma aos enig­mas con­ci­lia­do­res que pros­pe­ran con éxi­to nas me­sas de no­vi­da­des, a in­tri­ga de Cam­pus Mor­te, aín­da coa súa re­pre­sen­ta­ción do pre­sen­te, em­pre­ga o pa­trón po­li­cial pa­ra com­pe­tir na li­ga das ama­bles me­lan­co­lías. Así mi­ra­mos as ci­da­des, co­mo San­tia­go, can­do xa non as re­co­ñe­ce­mos. Cos ollos ven­ci­dos por ese an­ta­go­nis­ta fe­roz cha­ma­do tem­po.

CAM­PUS MOR­TE AU­TOR LI­TO VI­LA BA­LEA­TO EDI­TO­RIAL GA­LA­XIA 184 PÁ­XI­NAS 16 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.