ALDAOLADO

Hu­mor, mú­si­ca e poe­sía

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

O hu­mor, a iro­nía, a poe­sía, o fe­mi­nis­mo, a reivin­di­ca­ción e a mú­si­ca es­tán sem­pre pre­sen­tes can­do apa­re­cen en es­ce­na Lucía Al­dao y María La­do, nun es­pec­tácu­lo que nun­ca é igual. O xo­ves se­rán as en­car­ga­das de inau­gu­rar o fes­ti­val Elas son Ar­tis­tas.

SÁ­BA­DO. MOA­ÑA. VAR CON UVE. 3 EU­ROS XO­VES 30. A CO­RU­ÑA. BABA BAR. 7 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.