Lác­teos, car­nes y pes­ca­dos triun­fan

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - SABOR -

De to­dos los pro­duc­tos eco­ló­gi­cos ela­bo­ra­dos en el agro ga­lle­go, la le­che y sus de­ri­va­dos con­cen­tra­ron el ma­yor vo­lu­men de ne­go­cio en el 2016. La fac­tu­ra­ción au­men­tó un 32,5 %, has­ta los 13,2 mi­llo­nes de eu­ros.

Aun­que es mu­cho más sig­ni­fi­ca­ti­vo el au­men­to en las ven­tas de car­ne eco­ló­gi­ca, del 64,2 %, has­ta los 6,8 mi­llo­nes. La­me­la des­ta­ca la ven­ta de car­ne de ter­ne­ra y cal­cu­la que ha­brá un au­ge no­ta­ble de la mis­ma «na me­di­da que ha­xa máis pun­tos de ven­ta e máis car­ni­cei­ros que apos­ten por ela».

Con­fía en que tam­bién au­men­ten las ven­tas de po­llo y cer­do, aun­que cal­cu­la que me- nos. «Eses pro­du­tos ba­séan­se moi­to na uti­li­za­ción de pen­sos eco­ló­xi­cos que, en moi­tos ca­sos, non se pro­du­cen en Ga­li­cia, hai que trae­los de fó­ra e o pre­zo é máis ele­va­do», in­di­ca.

En ter­cer lu­gar fi­gu­ran las con­ser­vas de pes­ca­do, cu­yas ven­tas au­men­ta­ron un 32,4 %, has­ta los 5,5 mi­llo­nes.

La ven­ta de car­ne eco­ló­gi­ca ha subido sen­si­ble­men­te

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.