ac­ti­vi­da­des

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

A1. A no­va can­le se­rá ma­ñá noticia po­la súa inau­gu­ra­ción. Pa­ra com­ple­tar a in­for­ma­ción e ver ima­xes so­bre o de­sen­vol­ve­men­to do pro­xec­to, acu­di­de ás se­guin­tes di­rec­cións de In­ter­net:

http://mi­ca­nal­de­pa­na­ma. com/am­plia­cion/pre­gun­tas­fre­cuen­tes/

http://mi­ca­nal­de­pa­na­ma. com/am­plia­cion/vi­deos/

A2. A en­tra­da en ser­vi­zo da am­plia­ción da can­le de Pa­na­má vai pro­vo­car un cam­bio nas con­di­cións ac­tuais do co­mer­cio e o trans­por­te in­ter­na­cio­nal. Rea­li­za­de un exer­ci­cio de ex­tra­po­la­ción e in­ten­ta­de pre­di­cir be­ne­fi­cios e ris­cos da no­va si­tua­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.