«Non é doa­do ato­par xen­te cua­li­fi­ca­da»

AN­DRÉS PE­NA BODEGUERO

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA - M. A.

En Vi­ña Meín (O Ri­bei­ro) no ven­di­mian bus­can­do la can­ti­dad, sino la ca­li­dad. De ahí que para es­ta la­bor bus­quen pro­fe­sio­na­les cua­li­fi­ca­dos. No les re­sul­ta sen­ci­llo. «Xen­te real­men­te cua­li­fi­ca­da, que te­ña ex­pe­rien­cia no cam­po non é doa­da de ato­par», ex­pli­ca An­drés Pe­na, res­pon­sa­ble de la bo­de­ga. «A maio­ría é xen­te que que­re ga­ñar uns car­tos e hai de­ter­mi­na­dos tra­ba­llos que son fí­si­cos, pe­ro hai ou­tras cou­sas que re­qui­ren un pou­co de pre­ci­sión», aña­de.

Al con­tra­rio que en otras denominaciones de ori­gen, las con­tra­ta­cio­nes, en es­ta bo­de­ga, se ha­cen di­rec­ta­men­te. «Re­ci­bi­mos al­gun­ha cha­ma­da dal­gun­ha em­pre­sa de tra­ba­llo tem­po­ral, pe­ro así non co­ñe­ces á xen­te. Nos pre­fe­ri­mos con­tra­tar di­rec­ta­men­te e que ve­ñan fa­lar con nós», ase­gu­ra. Y ar­gu­men­ta que los sa­la­rios son bue­nos. «A xen­te es­tá con­ten­ta e in­ten­ta vol­ver to­dos os anos», sos­tie­ne.

RI­BEI­RO.

Hay 5.782 pro­fe­sio­na­les que, el pa­sa­do año, re­co­gie­ron más de 11 mi­llo­nes de ki­los de uva.

BO­DE­GAS.

En la de­no­mi­na­ción más an­ti­gua de Ga­li­cia exis­ten ac­tual­men­te 117 em­pre­sas.

VA­LOR ECO­NÓ­MI­CO.

El sec­tor ge­ne­ró un vo­lu­men de ne­go­cio su­pe­rior a los 25 mi­llo­nes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.