Se­gun­do Pé­rez, deán de la Ca­te­dral: «Hai máis pe­zas en mans pri­va­das que as da fa­mi­lia Fran­co»

Afron­ta un no­vo ré­cord de pe­re­gri­nos coa in­cóg­ni­ta e o desafío de non sa­ber can­tos che­ga­rán no vin­dei­ro ano san­to

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - PORTADA - SU­SA­NA LUAÑA

«Pen­so que non es­ta­mos no pun­to de mi­ra dos te­rro­ris­tas, is­to non é a Sa­gra­da Fa­mi­lia» «Xa le­va­mos 15.000 per­soas máis que o ano pa­sa­do, imos ba­ter un no­vo ré­cord de vi­si­tas» «Ve­xo di­fí­cil que es­te pa­pa ve­ña por­que el vai a paí­ses po­bres on­de hai pro­ble­mas»

Le­va 36 anos en San­tia­go e sín­te­se moi a gus­to, pe­ro Se­gun­do Pé­rez (Guitiriz, 1948) non es­que­ce as súas ori­xes. «Non re­nun­cio a elas, aten­do a mi­ña pa­rro­quia de Bu­riz (Lu­go) des­de que mo­rreu o pá­rro­co en 1988 e can­do vin de cóen­go pu­xen co­mo con­di­ción non dei­xa­lo. Ma­ñá [por ho­xe] vou á mi­sa das do­ce e me­dia e se me to­ca aquí a das dez aín­da me da tem­po de che­gar».

—Se­guen a vir moi­tos pe­re­gri­nos, pe­ro en agos­to foi al­go nun­ca vis­to e hou­bo que abrir a por­ta dos Aba­des. ¿Vai­se ba­ter un no­vo ré­cord?

—Can­do hai moi­ta xen­te o afo­ro da Ca­te­dral qué­da­se pe­queno e a por­ta dos Aba­des axi­li­za un pou­co, te­mos que bus­car re­sor­tes por­que o afo­ro es­tá su­pe­ra­do con cre­ces e xa non po­de­mos fa­cer máis, an­tes ha­bía tres mi­sas no al­tar maior e ago­ra só dúas pa­ra dei­xar pa­so aos pe­re­gri­nos. Non é fá­cil... Aín­da así non hou­bo moi­tas quei­xas. Ago­ra xa le­va­mos 15.000 per­soas máis que o ano pa­sa­do, van en to­tal 230.000 eé o ano con máis xen­te, o pa­sa­do fo­ron 270.000 com­pos­te­las e imos ba­ter un no­vo ré­cord; to­dos os anos se su­pera, le­va­mos así des­de o 2010, e non sa­be­mos o que vai ser o Ano San­to do 2021.

—¿Co­brar en­tra­da non se­ría un­ha so­lu­ción?

—Un­ha ca­te­dral non é un mu­seo, é un cen­tro de cul­to e non de­be­mos co­brar, per­de­ría­mos o que ten que ser o es­pí­ri­to da igre­xa ca­tó­li­ca, aín­da que nos pre­xu­di­que eco­no­mi­ca­men­te. Se co­brá­ra­mos dous eu­ros de en­tra­da xa non te­ría­mos pro­ble­mas, pe­ro non o con­tem­pla­mos, ade­mais o ar­ce­bis­po non que­re nin oír fa­lar di­so. Es­ta ca­te­dral de­be de ser a úni­ca do mun­do que abre des­de as se­te da ma­ñá ás no­ve da noi­te, e ta­mén a úni­ca de Eu­ro­pa on­de non se co­bra, e non imos co­brar. —¿E co­mo se su­fra­gan os gas­tos, lo­go?

—Te­mos sub­ven­cións e a Ofi­ci­na do Pe­re­grino sos­ten­se por­que eles son moi xe­ne­ro­sos, non se lles co­bra pe­ro dei­xan o que que­ren, aín­da que hai que re­co­ñe­cer que des­de o rou­bo do Có­di­ce Ca­lix­tino hou­bo un­ha bai­xa­da nas co­lec­tas. A xen­te pen­sa que de­be­mos ter da­bon­do se non sa­be­mos coidar o que te­mos. Iso non é cer­to, pe­ro...

—¿Me­llo­ra­ron des­de en­tón as me­di­das de se­gu­ri­da­de? Dí­goo ta­mén po­la amea­za te­rro­ris­ta... —Hai un­ha em­pre­sa in­ter­na na Ca­te­dral e lo­go es­tá a po­li­cía que vixía as en­tra­das. Pen­so que a po­li­cía en Es­pa­ña é moi com­pe­ten­te e que o ten to­do con­tro­la­do, é a me­llor de Eu­ro­pa. Hai máis con­trois e moi­ta preo­cu­pa­ción, aín­da que eu pen­so que non es­ta­mos no pun­to de mi­ra dos te­rro­ris­tas, San­tia­go que­da moi lon­xe e é un lu­gar pe­queno.

—Hai quen di que San­tia­go, po­lo seu sim­bo­lis­mo, es­tá no pun­to de mi­ra, e ta­mén quen pen­sa que o Es­ta­do Is­lá­mi­co ata­ca lu­ga­res de ocio e non de cul­to, pe­ro en Bar­ce­lo­na ían aten­tar contra a Sa­gra­da Fa­mi­lia. ¿Co­mo o ve?

—Is­to é un cen­tro de cul­to e a Sa­gra­da Fa­mi­lia é un lu­gar tu­rís­ti­co. Nós non te­mos da­tos que nos fa­gan pen­sar que hai un­ha amea­za en San­tia­go.

—¿Co­mo van as obras?

—Es­ta­rán re­ma­ta­das pa­ra o ano san­to, as to­rres e o Pór­ti­co da Glo­ria es­ta­rán en fe­brei­ro e lo­go em­pe­za­mos cos te­lla­dos, que obri­ga­rán a re­du­cir o afo­ro do tem­plo; vai ser un ano e pi­co moi di­fí­cil pe­ro son ne­ce­sa­rias, nun­ca se fi­xe­ra un­ha re­vi­sión tan a fon­do.

XOÁN A. SO­LER

O deán ad­mi­te que as obras de res­tau­ra­ción da Ca­te­dral son «mo­les­tas pe­ro ne­ce­sa­rias».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.