Ga­li­za No­va or­ga­ni­za un ac­to a fa­vor del re­fe­ren­do ca­ta­lán

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - SANTIAGO -

La or­ga­ni­za­ción ju­ve­nil del BNG, Ga­li­za No­va, or­ga­ni­za­rá es­te mar­tes «o pri­mei­ro ac­to» en Galicia de apo­yo al re­fe­ren­do ile­gal de Ca­ta­lu­ña con­vo­ca­do pa­ra el 1 oc­tu­bre. Ten­drá lu­gar en el au­la 1 de la Fa­cul­ta­de de Fi­lo­so­fía de la USC ba­jo el tí­tu­lo A loi­ta po­la li­be­ra­ción dos po­bos. Con­sis­ti­rá, se­gún ex­pli­ca Ga­li­za No­va a tra­vés de un co­mu­ni­ca­do de pren­sa, en una me­sa re­don­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.