Moun­qup ga­na el Pre­mio Narf

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - AGENDA -

Moun­qup, el pro­yec­to de la can­tan­te fran­ce­sa Ca­mi­lle Hé­douin con ba­ses elec­tró­ni­cas y vo­ces, se im­pu­so en la nue­va edi­ción del Cer­ta­me Mu­si­cal da Depu­tación, que des­de es­te año lle­va el nom­bre de Fran Pé­rez Narf. El ju­ra­do des­ta­có «a súa for­za, o ben que co­mu­ni­ca, o tra­ba­llo que hai de­trás da crea­ción e a súa con­di­ción de pro­xec­to in­no­va­dor cun­ha im­pac­tan­te pos­ta en es­ce­na».

La fi­nal se ce­le­bró es­te vier­nes por la no­che en la sa­la Ma­la­tes­ta, con los cin­co gru­pos

fi­na­lis­tas ac­tuan­do en di­rec­to. El se­gun­do pues­to fue pa­ra Ig­mig, se­gui­da por Par­do,

Cin­ta Ad­he­si­va y Sa­ma­rúas. El ju­ra­do des­ta­có la al­ta ca­li­dad de to­dos ellos.

XAN G. MU­RAS

La ban­da ga­na­do­ra con miem­bros del ju­ra­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.