Pri­me­ra per­so­na

El an­tro­pó­lo­go ex­pli­ca que «eles te­ñen os me­dios, e sa­ben ven­de­lo me­llor»

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - PORTADA - MAR­GA MOS­TEI­RO

Xo­sé Ra­món Ma­ri­ño: «Os emi­gran­tes eu­ro­peos le­va­ron a Es­ta­dos Uni­dos a fes­ta do Samaín»

An­te el cre­cien­te in­te­rés por la ce­le­bra­ción de la fies­ta de Halloween (vís­pe­ra del Día de To­dos los San­tos) se al­zan vo­ces que acla­ran que el au­tén­ti­co ori­gen de es­ta fies­ta pa­ga­na es­tá real­men­te en Eu­ro­pa y que se em­pe­ñan en li­be­rar a la ce­le­bra­ción del 31 de octubre de to­dos los ador­nos ame­ri­ca­nos. El an­tro­pó­lo­go Xo­sé Ra­món Ma­ri­ño Fe­rro, que ano­che ofre­ció una char­la so­bre es­te te­ma en el ci­clo Os Luns do Ate­neo, ex­pli­ca que la de Halloween o Samaín, en su ver­sión eu­ro­pea, hay que ex­pli­car­la co­mo una par­te más de las fiestas cris­tia­nas que tie­nen su ori­gen en Eu­ro­pa. «Sen un­has non se po­den ex­pli­car as ou­tras. To­das as fes­tas cris­tiáns te­ñen a súa vés­pe­ra: San Xoán, San Pe­dro e ta­mén o Día de To­dos os San­tos. Nas vés­pe­ras ce­le­bra­se o mal, a im­pu­re­za, to­do o con­tra­rio ao sa­gra­do. O día an­te­rior pu­ri­fi­cá­mo­nos pa­ra che­gar ao día san­to lim­pos e pu­ros».

En es­te con­tex­to, el Samaín o Halloween «é un­ha máis das fes­tas de vés­pe­ra, e nal­gúns si­tios te­ñen moi­ta tra­di­ción, pe­ro en San­tia­go ca­se na­da. Ca­da lo­ca­li­da­de ce­le­bra máis un­has fes­tas que ou­tras, e ta­mén máis un­has vés­pe­ras que ou­tras. En Ca­toi­ra fa­cían­se máis ce­le­bra­cións po­los San­tos, pe­ro non se cha­ma­ba Samaín. As fo­guei­ras da vés­pe­ra de San Xoán son máis tra­di­cio­nais en Ga­li­cia. E en San­tia­go, a noi­te lu­mes, vés­pe­ra do día de San­tia­go, ten moi­ta máis tra­di­ción que a vés­pe­ra de San­tos», re­la­ta Ma­ri­ño Fe­rro.

El an­tro­pó­lo­go de la USC apun­ta que en Com­pos­te­la, co­mo en otros mu­chos lu­ga­res de Ga­li­cia, es­tá más en­rai­za­da la ce­le­bra- ción del Día de To­dos los San­tos, y se de­mues­tra por la al­ta afluen­cia a los ce­men­te­rios, mien­tras que su vís­pe­ra ca­si pa­sa­ba des­aper­ci­bi­do has­ta que «che­gou a mo­da ame­ri­ca­na, se­gui­da po­los mo­zos». En los días pre­vios al 1 de no­viem­bre, en San­tia­go «a úni­ca tra­di­ción é ir aos cam­po­san­tos a arran­xar e lim­par as se­pul­tu­ras. Non hai fes­ta».

Xo­sé Ra­món Ma­ri­ño Fe­rro ex­pli­ca que «o Samaín é un­ha fes­ta eu­ro­pea, que foi le­va­da po­los emi­gran­tes a Es­ta­dos Uni­dos, on­de ti­vo moi­to máis arrai­go». La cues­tión es que, sal­vo en al­gu­nos lu­ga­res con­cre­tos, en Ga­li­cia ca­re­ce de tra­di­ción, y la mo­da de ce­le­brar el Halloween vie­ne pro­pi­cia­da, ex­pli­ca, «por­que Es­ta­dos Uni­dos ten os me­dios, e dei­xá­mo­nos le­var. Eles sa­ben ven­der me­llor que nós as súas cou­sas. Ata co­pia­mos as ham­bur­gue­sas ten­do o bo­ca­di­llo de ca­la­ma­res, que es­tá moi­to me­llor». Re­co­no­ce que, en al­gu­nos lu­ga­res con cier­ta tra­di­ción de Samaín, se pue­den po­ner las ca­la­ba­zas con ve­las y ha­cer al- gu­na que otra bro­ma a los ve­ci­nos, «con­tar a his­to­ria da San­ta Com­pa­ña ou co­mer cas­ta­ñas», pe­ro lo que no tie­ne na­da que ver con la ce­le­bra­ción en Ga­li­cia es el dis­fraz. «Nós os disfraces o dei­xa­mos pa­ra o en­troi­do, pe­ro os ame­ri­ca­nos non o te­ñen. Eles dis­frá­zan­se por Halloween, que sen­ti­do ten aquí?», co­men­ta el an­tro­pó­lo­go.

De­bi­do al em­pu­je de la fies­ta ame­ri­ca­na, en­ti­da­des, aso­cia­cio­nes e ins­ti­tu­cio­nes se em­pe­ñan ca­da año en li­be­rar a es­ta fies­ta de las con­no­ta­cio­nes ame­ri­ca­nas, y de ahí in­clu­so «a bus­ca dun no­me es­pe­cí­fi­co co­mo o de Samaín que, por cer­to, sig­ni­fi­ca no­vem­bro en gaé­li­co. E ce­lé­bra­se a mor­te e o mal co­mo vés­pe­ra da xor­na­da do bo, dos san­tos», re­suel­ve Ma­ri­ño Fe­rro.

SAN­DRA ALON­SO

El an­tro­pó­lo­go de la USC ofre­ció ano­che una char­la en el Ate­neo, en AFun­da­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.