Otros ac­tos hoy

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - AGENDA -

SAMAÍN Ta­lle­res

A par­tir de las 17 ho­ras • CSC de San­ta Mar­ta • Jor­na­das de obra­doi­ro, jue­gos y cuen­tos de di­fun­tos «O Samaín».

Re­la­tos

18 ho­ras • CSC Jo­se Sa­ra­ma­go de Vi­te • 20 ho­ras • CSC San­ta Mar­ta • Pe­pe Sen­dón y Su­so Alon­so ofre­ce­rán el re­la­to «Asun­tos de de­fun­tos», den­tro del ci­clo de re­la­tos bre­ves y música.

GAS­TRO­NO­MÍA De­mos­tra­ción

11 ho­ras•CIFP Com­pos­te­la• Pre­via ins­crip­ción• De­mos­tra­ción de re­pos­te­ría a car­go de la chef Lu­cía Frei­tas.

ES­CE­NA Tea­tro

21 ho­ras•Sa­lón Tea­tro• 3 eu­ros • Fes­ti­val de Tea­tro Afec­cio­na­do «XVI Agus­tín Ma­gán». Re­pre­sen­ta­ción de Ma­ni­fés­ta­te!, con An­da­ra­vía Tea­tro.

Teo

21 ho­ras•Au­di­to­rio Cons­tan­te Lis­te A Ra­ma­llo­sa • A Com­pa­ñía de Tea­tro de Bra­ga presenta la obra Aín­da o úl­ti­mo Ju­deu e os ou­tros.

Ci­ne

00.00 •Cinesa As Cancelas • Pro­yec­ción en ver­sión ori­gi­nal de The Shi­ning.

MÚSICA Cer­ta­me aRi[t]mar

21.00 •Prin­ci­pal •Gra­tui­to, in­vi­ta­ción en la Es­co­la Ofi­cial de Idio­mas • Ga­la de pre­mios da música e da poesía ga­le­go-por­tu­gue­sa.

Con­cier­tos

21 ho­ras • Bo­rri­qui­ta •2 eu­ros• Ale­jan­dro Var­gas Trío. 21.30 • Sa­la Moon•5 eu­ros• Just, Outli­nes y The Cons­pi­racy. 22 ho­ras• Mo­mo• Ri­car­do Pa­ra­da. 22 ho­ras• A Rei­xa• Los Pon­tiaks. 22.30 ho­ras • Da­do Da­dá • Ac­tua­ción de A Kind of Soul. 23.59 ho­ras • Sa­la Ma­la­tes­ta •7/9 eu­ros • Pon Di Mic Nights, artistas ao mi­cro. 00.00 ho­ras• Atlán­ti­co• Me­do es­cé­ni­co, con Chi­ri.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.