A USC eli­xe os ví­deos ga­ña­do­res do con­cur­so «Ex­plí­co­che ma­te­má­ti­cas»

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - SANTIAGO -

Un to­tal de 35 au­dio­vi­suais par­ti­ci­pa­ron nun­ha no­va edición do con­cur­so de ví­deos en ga­le­go Ex­plí­co­che ma­te­má­ti­cas, or­ga­ni­za­do por la Fa­cul­ta­de de Ma­te­má­ti­cas da USC. O xu­ra­do se­lec­cio­nou aos ga­ña­do­res lo­go de fa­cer un­ha es­col­ma de quin­ce tra­ba­llos.

Na ca­te­go­ría de se­gun­do ci­clo de ESO, ba­cha­re­la­to e FP, o pre­mio foi pa­ra o ví­deo Co­mo cal­cu­lar o ta­ma­ño da te­rra, de Aa­rón Vilari­ño, de La­mas de Aba­de. Na ca­te­go­ría uni­ver­si­ta­ria, os ga­ña­do­res fo­ron Dia­gra­mas de Vo­ro­nói, de Ma­ría Na­va­rro e Iria Por­te­la, e Pro­ble­ma do ca­mi­ño máis rá­pi­do: a ci­cloi­de, de Je­sús Con­de. Na mo­da­li­da­de de mes­tra­do e dou­to­ra­men­to con­ce­deu­se un ac­cé­sit a O teo­re­ma da piz­za, de Brais Prie­to. O ví­deo me­llor va­lo­ra­do po­los in­ter­nau­tas foi Bus­can­do apro­xi­ma­cións do nú­me­ro Pi me­dian­te o mé­to­do de Ar­quí­me­des, de Cla­ra Rey e Lau­ra Ál­va­rez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.