Pi­ra­tas, cro­no­pios e ou­tros con­tos, a es­ce­na en Com­pos­te­la

A vi­xé­si­mo ter­cei­ra edición do Fes­ti­val Ga­li­cre­ques trae ho­xe ca­tro fun­cións en dis­tin­tos es­ce­na­rios

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - AGENDA -

Pi­ra­tas, te­sou­ros, cro­no­pios e se­gre­dos po­den fa­cer ac­to de pre­sen­za ao lon­go do día en Com­pos­te­la, e hai que es­tar aten­tos pa­ra non dei­xar­se le­var máis da con­ta po­la fan­ta­sía e es­que­cer que se tra­ta dos per­so­na­xes que a vi­xé­si­ma ter­cei­ra edición do Fes­ti­val Mo­ni­cre­ques es­pa­lla­rá por dis­tin­tos es­ce­na­rios da ci­da­de. O fes­ti­val or­ga­ni­za­do po­la aso­cia­ción Ba­rri­ga Ver­de co apoio do Con­ce­llo de San­tia­go, a Aga­dic, a Depu­tación da Co­ru­ña, o Inaem e a Fun­da­ción SGAE, em­pe­zou on­te e pro­gra­ma máis de cin­cuen­ta fun­cións ata o do­min­go 21.

O pro­gra­ma

Es­ta se­gun­da xor­na­da tea­tral da­rá co­me­zo ás 12.30 ho­ras no es­ce­na­rio da Fun­da­ción SGAE, on­de a com­pa­ñía va­len­cia­na Xa­rop Tea­tre re­pre­sen­ta­rá El pi­ra­ta bar­ba, un­ha his­to­ria de ba­ta­llas, ma­pas e te­sou­ros.

No Tou­ral, ás 14.00 ho­ras, a com­pa­ñía lu­sa Bo­ca de Cao ofre­ce­rá un no­vo pa­se da pe­za Al­fo­rria, un es­pec­tácu­lo de via­xes na pro­cu­ra da fe­li­ci­da­de.

Ás 17.00 ho­ras, no Tea­tro Prin­ci­pal, vai­se re­pre­sen­tar de no­vo a co­pro­du­ción ga­le­go-ar­xen­ti­na Via­je a un país de... das com­pa­ñías Tí­te­res Ca­chi­ru­lo, Tres Ti­gres e Cha­cha­kün, ba­sea­da no con­to de Cor­tá­zar His­to­rias de cro­no­pios y fa­mas. Ne­la po­de­rán ver­se máis de 40 bo­ne­cos en es­ce­na con mú­si­ca en di­rec­to. O me­nú da xor­na­da re­ma­ta­rá ás 20.30 ho­ras no Tea­tro Prin­ci­pal, on­de a com­pa­ñía ve­ne­zo­la­na La Pa­re­ja re­pre­sen­ta­rá a obra Rap­so­dia de lu­ju­ria y cuer­nos.

SAN­DRA ALON­SO

A com­pa­ñía ecua­to­ria­na Ti­ti­ri­tai­nas ofre­ceu a se­sión inau­gu­ral no Prin­ci­pal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.