A Ba­ña re­gre­sa­rá aos anos 50 o pró­xi­mo do­min­go 21

La Voz de Galicia (Santiago) - Santiago local - - AGENDA - EMI­LIO FOR­JÁN

A car­ba­llei­ra de Cei­lán se­rá o es­ce­na­rio o vin­dei­ro do­min­go 21 do se­gun­do Fei­rón e Ro­ma­ría de Re-Vol­ta coa que o Con­ce­llo da Ba­ña que­re re­crear o am­bien­te das an­ti­gas ro­ma­rías dos anos cin­cuen­ta. A ci­ta fes­ti­va in­clúe mú­si­ca, mer­ca­di­ño, mos­tras de ofi­cios —co­mo os lim­pa­bo­tas e os bar­bei­ros—, ca­tas de con­ser­vas, un­ha ma­ra­tón fo­to­grá­fi­ca e un­ha pul­pei­ra, a par­tir das on­ce da ma­ñá. O gru­po tra­di­cio­nal Faíscas da Pon­tra­ga ac­tua­rá ao me­dio­día e, po­la tar­de, fa­rao Pa­ko­las, can­tau­tor de mú­si­ca in­fan­til. Se­gui­rao Ca­ra­paus, gru­po li­de­ra­do po­lo mes­tre Emi­lio Lois, o gai­tei­ro da Ba­ña. Os ar­te­sáns in­tere­sa­dos en par­ti­ci­par na ci­ta cun posto po­den cha­mar ao te­lé­fono 981 886 777.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.