LORENZO LORENZO LORENZO

HAY NOM­BRES QUE MAR­CAN UN DES­TINO Y TE HA­CEN SER TI­TU­LAR

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - PORTADA - TEX­TOS: YO­LAN­DA GAR­CÍA

LORENZO LORENZO LORENZO

BU­RE­LA

No co­le­xio o pro­fe­sor pen­sa­ba que lle to­ma­ba o pe­lo can­do di­cía o meu no­me e no exér­ci­to pa­sou­me exac­ta­men­te igual”

oca­sio­nes una se pre­gun­ta si no ha­brá una mano má­gi­ca me­cien­do el mun­do. He de de­cir que lle­gué al pri­mer pro­ta­go­nis­ta de es­te re­por­ta­je de pu­ra, pu­ra ca­sua­li­dad, des­cu­brien­do por una ami­ga el nom­bre im­pre­so en una es­que­la, en la par­te de los fa­mi­lia­res de un fa­lle­ci­do. Lle­gar a él tam­po­co fue ta­rea fá­cil, pe­ro el des­tino hi­zo que jus­to cuan­do pre­pa­ra­ba es­te re­por­ta­je de gen­te con apellidos más o me­nos pe­cu­lia­res y re­pe­ti­dos, apa­re­cie­se Lorenzo Lorenzo Lorenzo. Has­ta que lo­gré es­cu­char su voz al otro la­do del hi­lo te­le­fó­ni­co tu­ve que con­tac­tar an­tes como mí­ni­mo con seis per­so­nas, entre ellas el pro­pie­ta­rio de la fu­ne­ra­ria, por si aque­llo era un error de transcripción. Y no... ¡no lo era! ¡Ale­lu­ya!

POR EL SAN­TO

Aun­que es ori­gi­na­rio de la zo­na de Ve­rín, en Ou­ren­se, lle­gó a Bu­re­la en torno al año 1993. Era un mes de ju­nio. La pri­me­ra pre­gun­ta de la con­ver­sa­ción es más que ob­via. Es pre­de­ci­ble. ¿De dón­de vie­ne que sea Lorenzo Lorenzo Lorenzo? «Na­cín o día 1 de agos­to e como o día 10 era San Lorenzo, meu pa­dri­ño e meu pai acor­dá­ron­se do san­to e pu­xé­ron­me Lorenzo. Real­men­te a min ían­me cha­mar dou­tra for­ma. Ían­me cha­mar An­to­nio. Des­pois de to­do iso, mi­ña avoa e mi­ña nai bo­ta­ron un mes cha­mán­do­me An­to­nio por­que ini­cial­men­te ía ser ese. Des­pois, elas en­te­rá­ron­se de que era Lorenzo e bo­ta­ron un ano sen fa­lar­lle nin a meu pa­dri­ño nin a meu pai. Da­que­la, prac­ti­ca­men­te os que po­ñían o no­me ao neno eran o pai e o pa­dri­ño. Se a cou­sa foi­che gor­da...!!», con­fie­sa con una ri­sa fi­nal. En el ca­so de los apellidos, «por par­te de meu pai o ape­li­do vén de Es­pa­ña, e por par­te de mi­ña nai de Por­tu­gal, por­que meu avó era de Por­tu­gal», se­ña­la.

Con nom­bre y apellidos igua­les, igua­les, tres ve­ces re­pe­ti­dos, las anéc­do­tas se su­ce­den en la vi­da de Lorenzo Lorenzo Lorenzo: «No co­le­xio cha­má­ron­me moi­tas ve­ces ‘Lorenzo al cu­bo’ ou o pro­fe­sor se non me co­ñe­cía, can­do eu lle di­cía o meu no­me, pen­sa­ba que lle es­ta­ba to­man­do o pe­lo. E no Exér­ci­to pa­sou­me exac­ta­men­te igual: ‘Es­tas­te rin­do de min ou que?’ pre­gun­tá­ban­me. E lo­go un­ha vez, can­do eu tra­ba­lla­ba en mon­ta­xe, po­la par­te de La­sar­te, fo­mos fa­cer un­ha re­pa­ra­ción nun­ha fá­bri­ca e ao en­trar ti­ña­mos que en­tre­gar o DNI. Era me­dio­día. Fí­xa­te can­ta xen­te era pa­ra en­trar alí que á ho­ra de saír o gar­da xa ti­ña o meu car­né pri­mei­ro. Cha­mou­lle a aten­ción, en­ten­des? Prac­ti­ca­men­te eu que­da­ba fi­cha­do. Así fí­chan­te rá­pi­do!». Du­ran­te su eta­pa la­bo­ral, «o mes­mo». «Sem­pre, vaias on­de vaias non se es­que­cen do meu no­me, a ca­se nin­guén se lle es­que­ce». La iden­ti­fi­ca­ción per­so­nal se vuel­ve co­ser y can­tar: «A pri­mei­ra vez que vas a un si­tio si que se que­dan coa cou­sa, e des­pois can­do vol­ves xa se lem­bra to­do o mun­do... como es o úni­co que co­ñe­cen que se cha­me Lorenzo Lorenzo Lorenzo...». «In­clu­so na mi­li le­va­ba­mos un le­trei­ro co no­so no­me e eu po­ñía­lle L³ ao meu, pin­tá­ba­lle o cu­bo, xa non ha­bía pro­ble­ma. Na­da de Lorenzo... L³».

En la co­mar­ca de A Ma­ri­ña cree que no hay otro que se lla­me y ape­lli­de como él: «Pen­so que si, que son

o úni­co na Ma­ri­ña así». «En Car­ba­llo sei que hai un por­que un­ha vez que fun ao ban­co, o tí­pi­co, á cai­xa, di­xé­ron­me que ti­ñan ou­tro clien­te que se cha­ma­ba co­ma min. E ou­tro ta­mén en Ma­drid», aña­de. «De fei­to, saíu un­ha vez no xor­nal un Lorenzo Lorenzo Lorenzo e di­cían­me a min ‘es fa­mo­so’ pe­ro aquel non era eu. De­bía ser o de Car­ba­llo», si­gue con­tan­do. «Se lle dás a vol­ta ó car­né —me su­gie­re Lorenzo— pen­so que vén o nú­me­ro da xen­te que hai en Es­pa­ña que se cha­ma exac­ta­men­te igual que ti. O no­vo DNI non cho ten, creo. Fa­lo do ve­llo... Es­tá mi­ran­do a mi­ña mu­ller que ten me­llor vista ca min. Pen­so que era o an­te­rior car­né», se­ña­la.

Re­co­no­ce abier­ta­men­te que le hu­bie­ra gus­ta­do que Lorenzo no fue­se el nom­bre con el que le re­gis­tra­ron ofi­cial­men­te al na­cer, ade­más por ser coin­ci­den­te con los apellidos. Con­fie­sa que le pu­do ha­ber que­da­do una es­pi­na cla­va­da des­de que vino al mun­do por ese he­cho. «Ho­me cla­ro! De fei­to, pú­xen­lle ao fi­llo meu An­to­nio. A mi­ña nai que­dou­lle aque­la es­pi­ña e a min ta­mén, si». Aun­que, hoy en día, ir al re­gis­tro y lle­var a ca­bo el cam­bio es más fá­cil: «Te­ño 65 anos, cres que vou ago­ra cam­biar o no­me? Nin ga­nas que te­ño! A mo­rrer con el».

A 27 KI­LÓ­ME­TROS DE LOU­REN­ZÁ

So­lo fal­ta­ba una co­sa, que Lorenzo Lorenzo Lorenzo hu­bie­se na­ci­do en el rin­cón de A Ma­ri­ña que co­no­ce­mos por Lou­ren­zá, y en al­gu­nos ca­sos nom­bran como Lo­ren­za­na. Él vuel­ve a reír, con otra car­ca­ja­da: «So­lo fal­ta­ba que na­ce­ra en Lou­ren­zá. Pois po­día ser...». Son po­co más que 27 ki­ló­me­tros de dis­tan­cia des­de don­de él re­si­de en la ac­tua­li­dad, des­de prin­ci­pios de los años 90. Y te­nien­do en cuen­ta que él na­ció tam­bién cer­ca del día de san Lorenzo, a na­da más que diez días de dis­tan­cia de di­cha fes­ti­vi­dad ve­ra­nie­ga, se ve que el des­tino de Lorenzo Lorenzo Lorenzo con ese nom­bre y esos apellidos en par­ti­cu­lar pa­re­cía es­tar mar­ca­do y es­cri­to en al­gún lu­gar. Si ya lo di­je al prin­ci­pio, al­gu­na mano má­gi­ca me­ce es­te mun­do... Lorenzo, eres un sol.

FO­TO: XAI­ME RA­MA­LLAL

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.