Reu­ver Ri­vlin, 25 anos des­pois

La Voz de Galicia (Santiago) - - Opinión -

in­ter­na­cio­nal non axu­da­ron, máis ben ao con­tra­rio, á me­llo­ra da con­fian­za e ao es­trei­ta­men­to das re­la­cións his­pano-is­rae­lís.

Ago­ra, 31 anos des­pois da si­na­tu­ra de in­ter­cam­bio de em­bai­xa­das e 25 anos des­pois da ata ho­xe úni­ca vi­si­ta de Es­ta­do dun pre­si­den­te de Is­rael a Es­pa­ña, a re­cen­te via­xe do ac­tual pre­si­den­te Reu­ven Ri­vlin vén con­fir­mar a me­llo­ra e a for­ti­fi­ca­ción das re­la­cións Es­pa­ña-Is­rael.

Un avan­ce moi no­ta­ble en to­dos os ei­dos: eco­nó­mi­co, cul­tu­ral, tu­rís­ti­co, de se­gu­ri­da­de et­céte­ta, pe­ro aín­da con moi­ta mar­xe de me­llo­ra. Lem­bre­mos que des­de o es­ta­ble­ce­men­to de re­la­cións di­plo­má­ti­cas en 1986 en­tre Ma­drid e Xe­ru­sa­lén, tan­to Fe­li­pe Gon­zá­lez co­mo Jo­sé Ma­ría Az­nar e Jo­sé Luís Ro­drí­guez Za­pa­te­ro via­xa­ron en vi­si­ta ofi­cial a Is­rael. Fal­tan­do ata ago­ra a desexa­ble —e coido que ne­ce­sa­ria— via­xe a Te­rra San­ta de Ma­riano Ra­joy. Via­xe es­ta que, sen dú­bi­da, su­po­rá un for­te im­pul­so ao es­trei­ta­men­to das re­la­cións e da ami­za­de his­pano-is­rae­lí.

Por­que non es­que­za­mos que pa­ra o po­bo xu­deu Es­pa­ña sem­pre se­rá a ve­lla Se­fa­rad, par­te nu­clear da súa lon­ga via­xe po­la his­to­ria. Agar­do e fa­go vo­tos por que non te­ña­mos que es­pe­rar ou­tro cuar­to de sécu­lo pa­ra que un pre­si­den­te is­rae­lí vi­si­te de no­vo Es­pa­ña.

Sha­lom, pre­si­den­te Ri­vlin.

1967

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.