Sem­pre Cas­te­lao

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS -

RA­MÓN NI­CO­LÁS | Un acer­to, sen dú­bi­da, a ini­cia­ti­va que a editorial Ga­la­xia bo­tou a an­dar po­ñen­do en cir­cu­la­ción un­ha re­edi­ción, nun for­ma­to ac­ce­si­ble e atrac­ti­vo, des­te li­bro his­tó­ri­co na cha­ma­da Bi­blio­te­ca Cas­te­lao, a ca­rón das Cou­sas edi­ta­das en seis vo­lu­mes e agru­pa­das por un cri­te­rio te­má­ti­co ( Ani­mais, Ca­ci­ques, Ho­mes, Mu­lle­res, Ne­nos e Ve­llos). Vol­ver a Cas­te­lao, se­xa no xé­ne­ro que for e da ma­nei­ra que for, sig­ni­fi­ca re­tor­nar ás pa­la­bras, ás ideas e á prác­ti­ca ar­tís­ti­ca inigua­la­bles dun clá­si­co que nun­ca per­deu vi­xen­cia, ve­la­quí a pro­ba.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.