Con­ta atrás pa­ra a fin de Nao con Di­plo­má­ti­cos, SA, Zën­zar e máis

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - MÚSICA -

SERXIO GON­ZÁ­LEZ | Nes­ta ter­cei­ra edi­ción de A Can­de­lo­ria hai moi­to máis. Un­ha chea de mú­si­ca sen com­pa­dreos che­ga­da dos máis dis­tan­tes pun­tos do Es­ta­do e, por su­pos­to, ta­mén de Ga­li­cia. Ban­das que te­ñen xa o seu lu­gar ga­ña­do a pei­to na his­to­ria mu­si­cal des­te país, co­ma Os Di­plo­má­ti­cos de Mon­te Al­to ou Zën­zar, pio­nei­ros de tan­tas cou­sas non sem­pre de­bi­da­men­te re­co­ñe­ci­das. In­cur­sións de pri­mei­ro ni­vel da tra­lla con So­zie­dad Al­koho­li­ka e Nar­co. O des­ma­dre só­ni­co de Ata­que Es­cam­pe, Fa­mi­lia Caa­magno ou Ha­be­las Hai­nas. Por ha­ber, ata un­ha se­sión ver­mú corrosiva ha­be­rá, da man de Poe­ta­rras. Pe­ro, con per­mi­so de to­do o de­mais, o fes­ti­val de Lu­go so­be un chan­zo co pri­mei­ro con­cer­to des­te ano pa­ra a que, pro­ba­ble­men­te, se­xa a ban­da máis en for­ma do me­tal ga­lai­co. Nao na­ceu vai xa pa­ra on­ce anos en A Es­tra­da. Ató­pa­se no seu me­llor mo­men­to, que se­rá ta­mén o do co­me­zo da súa fin. Un­ha Apocalipse Nao coa que o gru­po de Jas­per, Gus, Paul e Amós des­en­ca­dea­rá a súa pro­pia di­so­lu­ción anun­cia­da.

Non se­me­llan exis­tir máis ra­zóns pa­ra re­ma­tar ago­ra un­ha tra­xec­to­ria que con­ti­núa a ir arri­ba que as ga­ñas de dei­xar as cou­sas es­tar can­do a fon­te do ta­len­to aín­da es­tá lon­xe de es­go­tar­se. O ca­so é que, se­gun­do es­ta apocalipse pla­ni­fi­ca­da, axi­ña verá a luz 3.So­ñar, o pri­mei­ro dis­co da tri­lo­xía coa que Nao pa­sa­rán a me­llor vi­da, a ser un­ha pre­sa de can­cións na lem­bran­za. Os no­vos te­mas se­rán pre­sen­ta­dos es­ta noi­te no Pazo de Fei­ras. Como adian­to, Ven­ce­re­mos Nós, dis­po­ñi­ble en for­ma­to vir­tual.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.