No­va oca­sión pa­ra apren­der a lec­ción

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS -

A fir­ma ga­le­ga re­edi­ta al­gúns dos seus ál­bu­mes máis co­ñe­ci­dos e es­go­ta­dos, como es­te di­ver­ti­do con­to pa­ra pri­mei­ros lectores que tra­ta so­bre a ne­ce­si­da­de de es­coi­tar bos con­se­llos e cum­prir as pro­me­sas. As vi­vas ilus­tra­cións ilu­mi­nan a ten­ru­ra da his­to­ria, de tex­to sin­xe­lo, pro­ta­go­ni­za­da por un po­lo in­que­do e un ga­to fu­rio­so.

«CO­CO­RI­CO» pá­xi­nas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.